Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Filmy na YouTube – przychód z innych źródeł – stanowisko organu podatkowego

Filmy na YouTube – przychód z innych źródeł – stanowisko organu podatkowego

3756
PODZIEL SIĘ

Pisaliśmy już na portalu o interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów wskazującej na możliwość opodatkowania przychodów z reklam na stronach internetowych w szczególności zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych tj. wg. stawki 8,5%.

A co z YouTube

Jedna z podatniczek wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem, w jaki sposób powinny być opodatkowane uzyskiwane przez nią środki jakie zarabia na kliknięciach w reklamy w filmach zamieszczanych przez nią na YouTube. Podatniczka wyjaśniła, że uczestniczy w programie partnerskim, a ustalone zasady współpracy pomiędzy nią a organizatorem przewidują, że poprzez akceptację wyświetlenia w filmach bannerów reklamowych danej firmy uczestnik programu otrzymuje wynagrodzenie za każde kliknięcie bannera reklamowego przez osoby trzecie. Podatniczka wskazała jednocześnie że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, studiuje a tę działalność traktuje hobbystycznie.

Jak do tego podszedł organ podatkowy

W interpretacji z dnia 3 listopada 2015 r. IPTPB1/4511-462/15-4/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że:

  • „W przedmiotowej sprawie wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawczynię nie można zakwalifikować do źródła przychodów – najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Wnioskodawczyni nie umieszcza reklam na stronach internetowych, które są Jej własnością”.
  • „Ponadto, z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że czynności związane z umieszczeniem przez Wnioskodawczynię reklam internetowych dostarczanych przez firmę X w serwisie Y, również należącym do firmy X, nie mają charakteru zorganizowanego i ciągłego. W związku z tym, uznać należy, że wykonywanie tychże czynności nie nosi znamion pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przytoczonej powyżej definicji. Nie jest również spełnione – niezbędne do uznania przedmiotowych czynności za prowadzenie działalności gospodarczej – kryterium zorganizowania w ramach podmiotu określonego administracyjnoprawnie, uczestniczącego w obrocie gospodarczym”.
  • „Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego brak jest również podstaw do uznania, że Wnioskodawczyni uzyska przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawartej przez strony „umowie” nie można bowiem jednoznacznie przypisać cech umowy zlecenia, umowy o dzieło, czy też umowy dzierżawy, najmu lub umowy o podobnym charakterze”.
  • „Powyższe oznacza, że „umowę” dotyczącą akceptacji zasad współpracy zawartych na stronie internetowej programu, określającą, że poprzez akceptację wyświetlenia w filmach bannerów reklamowych firmy X uczestnik programu (Wnioskodawczyni) otrzymuje wynagrodzenie za każde kliknięcie bannera reklamowego przez osoby trzecie, należy zaliczyć do umów nienazwanych, w przypadku których stosunki prawne regulowane tą umową kreowane są przez strony w sposób dowolny oraz odpowiadający stronom”.
  • „Ponieważ uzyskiwanie przychodu z tytułu umieszczeniem reklam internetowych dostarczanych przez firmę X w serwisie Y, należącym do firmy X przez osobę fizyczną (Wnioskodawczynię), nie wypełnia przesłanek pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie ma cech i elementów, które kwalifikowałyby je do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 4-8 ww. ustawy, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tejże ustawy”.

Podsumowując z ww. interpretacji podatkowej wynika, że przychody uzyskiwane sporadycznie (bez aspektu zorganizowania) przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej – na podstawie umowy wynikającej z programu partnerskiego – których podstawę stanowią kliknięcia w reklamy ujęte w filmach publikowanych na YouTube – powinny być opodatkowane jako przychody z innych źródeł wg skali podatkowej (18%, 32%).

Wydający interpretację podatkową wskazał jednocześnie, że taka kwalifikacja dochodów decyduje, że dochody te powinny być wykazywane w zeznaniu rocznym i opodatkowane z innymi dochodami opodatkowanymi wg. skali podatkowej, bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu.

Jednocześnie organ wskazał, że w takich stanach faktycznych podatnik nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ciągu roku podatkowego.

WW.