Strona główna Aktualności Faktura uproszczona 2020 – wybór indywidualnych interpretacji podatkowych

Faktura uproszczona 2020 – wybór indywidualnych interpretacji podatkowych

906
PODZIEL SIĘ
paragon do 450 zł. Sprawna spółka

Paragon fiskalny zawierający numer NIP nabywcy, który dokumentuje sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro jest uznawany za fakturę uproszczoną. Regulację prawną w tym zakresie zawiera art. 106e ust. 5 pkt. 3) ustawy o VAT. Ustawodawca podaje w nim jakich elementów z art. 106e ust. 1 tej ustawy może nie zawierać faktura uproszczona pod warunkiem, że są w niej zawarte dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatkowych.

Dla wielu podatników faktury uproszczone są problemem. Wynika to z ostatnio wydanych indywidualnych interpretacji podatkowych.

Kiedy paragon fiskalny jest tzw. fakturą uproszczoną?

Wnioskodawca – spółka prowadzi sieć sklepów oraz stację paliw. Jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka wystawia przedsiębiorcom (nabywcy) paragony fiskalne z NIP, które dokumentują dokonane transakcje do kwoty 450 zł lub 100 euro.

Podatnik zapytał: „Czy wystawiane przez Spółkę paragony fiskalne zawierające NIP, z kwotą należności ogółem nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro należy traktować jako tzw. faktury uproszczone, tj. faktury, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3) ustawy o VAT?”

W interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP1-3.4012.451.2020.1.JG ) wydanej w dniu 22 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy „(…) że skoro Zainteresowany dokumentuje sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro) paragonem fiskalnym zawierającym NIP klienta (nabywcy) oraz pozostałe dane wymagane ustawą, to paragon fiskalny stanowi tzw. fakturę uproszczoną, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, która jest traktowana na równi z fakturą wystawioną na zasadach ogólnych”.

Czy wydatki udokumentowane paragonem fiskalnym z NIP nabywcy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży gastronomicznej. Nabywa produkty żywnościowe na kwoty poniżej 450 zł. Sprzedawcy – czynni podatnicy VAT dokumentują zawartą transakcję  paragonami fiskalnymi z wpisanym NIP nabywcy (klient). Z zakupionych  artykułów żywnościowych przygotowywane są posiłki sprzedawane w lokalu gastronomicznym.

Wnioskodawca zapytał organ skarbowy czy „(…) ma prawo zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z prowadzoną ww. działalnością gospodarczą, które to wydatki zostały przez sprzedawcę udokumentowane paragonem fiskalnym?”  

W interpretacji indywidualnej (znak: 0113-KDIPT2-1.4011.617.2020.4.AP) z dnia 9 października 2020 r. Dyrektor KIS wyjaśnił, że „(…) wydatki na nabycie produktów żywnościowych w kwotach nie wyższych niż 450 zł poniesione zostały w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Bez wątpienia przedmiotowe wydatki pozostają w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. A zatem, po spełnieniu wszystkich warunków z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione wydatki na nabycie produktów żywnościowych”.

Czy na żądanie nabywcy sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT na zasadach ogólnych do wystawionego wcześniej paragonu fiskalnego z NIP nabywcy na kwotę transakcji poniżej 450 zł brutto?

Spółka osobowa (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i działa w branży handlowej. Z oferty handlowej spółki korzystają konsumenci oraz przedsiębiorcy. W przypadku, gdy towar nabywa przedsiębiorca na wystawionym paragonie umieszcza się „(…) wskazany przez klienta numer identyfikacji podatkowej (NIP)”. Większość paragonów dokumentuje  transakcje poniżej 450 zł.  Zdarza się, że „ (…) klienci nie traktują otrzymanego paragonu z NIP nabywcy do kwoty brutto 450 zł lub 100 euro jako faktury uproszczonej i występują do Spółki z żądaniem wystawienia na podstawie takiego paragonu z NIP zwykłej faktury VAT”.

Wnioskodawca zadał pytanie czy „(…) jest uprawniony do wystawiania zwykłej (pełnej) faktury VAT na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT do wystawionego uprzednio paragonu z NIP na rzecz podatnika, (…) a nabywca zażąda wystawienia pełnej, zwykłej faktury i zwróci Wnioskodawcy paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy?”.

W interpretacji indywidualnej (znak: 0112-KDIL3.4012.495.2020.1.JK ) wydanej w dniu  27 października 2020 r. Dyrektor KIS stwierdził: (…) Skoro zatem Wnioskodawca udokumentował sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy, który zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy stanowi fakturę uproszczoną, nie jest dopuszczalne wystawienie kolejnej „zwykłej” faktury do tak udokumentowanej sprzedaży. (…) Powyższego nie zmienia fakt, że paragon fiskalny zawierający NIP tego nabywcy zostanie zwrócony Wnioskodawcy”.

Tożsame stanowisko zawiera interpretacja indywidualna z dnia 22 października 2020 r. (znak: 0114-KDIP1-3.4012.451.2020.1.JG ) w której organ skarbowy dodatkowo wyjaśnia skutki podatkowe powstałe w wyniku wystawienia zwykłej faktury VAT do tzw. faktury uproszczonej.

„W takiej bowiem sytuacji dochodzi do podwójnego udokumentowania tej samej transakcji dwiema fakturami w rozumieniu przepisów ustawy, tj. najpierw fakturą uproszoną, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy i później «zwykłą» fakturą wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji takich działań dochodzi do wprowadzenia do obrotu prawnego dwóch faktur (dwa równorzędne dokumenty w świetle przepisów ustawy) dokumentujących tę samą sprzedaż, co dla sprzedawcy skutkuje obowiązkiem zapłaty wynikającej z obu tych dokumentów kwoty podatku. (…). Z obowiązku zapłaty podatku wynikającego z ww. paragonu fiskalnego nie zwalnia przy tym sprzedawcy fakt zwrotu tego paragonu przez nabywcę”.

Czy faktura korygująca może być wystawiana do faktury uproszczonej?

Wnioskodawca – Spółka z ograniczoną w związku z wdrożeniem nowego systemu komputerowego chce „(…) przygotować dokumenty pozwalające na skorygowanie Paragonów 450. W szczególności Spółka chce się upewnić jaki zakres danych powinien znajdować się na fakturze korygującej Paragon 450. Wyjaśnienie tej kwestii pozwoli Spółce na odpowiednie przygotowanie Systemu”.

W interpretacji indywidualnej (znak: 0114-KDIP1-3.4012.493.2020.1.PRM) wydanej w dniu 1 października 2020 r. Dyrektor KIS wyraził następujący pogląd:

„(…) Zgodnie z art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać dane zawarte w fakturze, której ta korekta dotyczy. (…) Odnosząc się literalnie do ww. przepisu należy stwierdzić, że faktura korygująca wystawiana do faktury uproszczonej może zawierać te dane, które zawarte są na fakturze korygowanej, mieszczące się w zakresie art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy w zw. z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy. W ww. zakresie będzie się mieścić: data wystawienia; kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; numer NIP podatnika; numer NIP nabywcy; datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto oraz kwotę należności ogółem”. 

Podsumujmy …

Na podstawie tzw. faktury uproszczonej podatnik może udokumentować poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów, a także odliczyć od podatku należnego VAT podatek naliczony. Przedstawiony kierunek interpretacyjny w zakresie dokumentowania przez podatników paragonem fiskalnym z NIP nabywcy transakcji do 450 zł lub 100 euro oraz ich korygowania jest zgodny z wydanymi przez Ministerstwo Finansów Objaśnieniami  podatkowymi z dnia 16 października 2020 r.

Przeczytaj:

MF: Paragon fiskalny na kwotę do 450 zł z NIP nabywcy jest fakturą uproszczoną

Stan prawny na dzień 21 grudnia 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu