Strona główna Ogólna EPU – ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

EPU – ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

1008
PODZIEL SIĘ

Przepisy mówiące o Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym reguluje Kodeks Postępowania Cywilnego Dział VIII Rozdział 1. art. 505 28- 505 37. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest szybsze i wygodniejsze dla osób, które chcą drogą sądową dochodzić swoich należności. Musi być spełniony jednak jeden warunek – roszczenia te nie mogą być sporne. EPU zostało stworzone po to, aby odciążyć sądy (zgodnie z art. 505 30 §1 referendarz sądowy może wystawić wezwanie do zapłaty), jak również dla tzw. powodów masowych. Jest to świetne rozwiązanie dla firm windykacyjnych, dzięki temu oszczędzają sporo czasu, który mogą poświęcić na zajmowanie się sprawami bardziej skomplikowanymi.

Sądem właściwym do rozpoznawania wszystkich spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny. Aby móc korzystać z tych udogodnień trzeba po pierwsze zaopatrzyć się w podpis elektroniczny i po drugie założyć konto w systemie teleinformatyczny. Od momentu wniesienia przez powoda pozwu, sąd będzie się z nim kontaktował tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Inne formy kontaktu uznawane są za nieważne. W pozwie powód powinien napisać z jakiego tytułu domaga się zwrotu pieniędzy np. nieuregulowana faktura. Uproszczeniem jest także fakt, że dowodów nie trzeba dołączać do pozwu, wystarczy tylko, że dokładnie opiszemy kto, co, ile i dlaczego jest nam winien. Tutaj trzeba pamiętać aby naprawdę wyczerpująco podać wszystkie fakty dotyczące naszego roszczenia. Nie wystarczy napisać przykładowo: „Jan Nowak nie uregulował faktury z dnia 1.01.2013 na kwotę 2000 zł”. W Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym sąd nie bada zasadności roszczenia, nie docieka czy pieniądze faktycznie należą się powodowi. Wydaje tylko nakaz zapłaty a dłużnik powinien dług spłacić.

Jeżeli nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty?
Zgodnie z art. 499 Kodeksu Postępowania Cywilnego sąd nie wyda takiego nakazu wtedy gdy:
– roszczenie jest bezzasadne
– pozwany nie przebywa w Polsce albo nie jest znane jego miejsce pobytu
– sąd ma wątpliwości co do zasadności roszczenia
– zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego
Jeżeli zajdzie któraś z w/w okoliczności, sprawa taka trafia do sądu według właściwości ogólnej. Powód oczywiście o takiej sytuacji jest przez sąd poinformowany. Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty. Powód może więc sobie ją wydrukować, ponieważ nie jest mu ona dostarczana w formie papierowej. Jeżeli dłużnik nie zapłaci żądanego roszczenia w terminie wskazanym na nakazie zapłaty, wtedy wierzyciel ma dwie możliwości:
1) złożyć wniosek do komornika w tradycyjny sposób, czyli w formie papierowej i dołączyć wydruk klauzuli lub
2) złożyć wniosku elektronicznego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
W drugim przypadku komornik drukuje wniosek i umieszcza na nim następującą adnotację „Komornik Sądowy (imię i nazwisko) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), w dniu (data), o godzinie (godzina i minuta) stwierdza iż odebrał elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji i potwierdza zgodność wydruku weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym”. Jeżeli chodzi koszty wniesienia pozwu drogą elektroniczną to wynoszą one 1,25% wartości roszczenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. Trzeba pamiętać, aby sąd zajął się sprawą trzeba najpierw uregulować wszystkie opłaty.
Osoby fizyczne muszą pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie nie ma dla takich osób ograniczeń co do liczby wnoszonych pozwów. Tak więc jeżeli mamy kilku dłużników jak najbardziej wszystkie sprawy możemy skierować do sądu przez EPU.

Autor: Jolanta Cholewa