Strona główna Aktualności Egzekucja z wynagrodzeń pracowników od 8 września 2016 r.?

Egzekucja z wynagrodzeń pracowników od 8 września 2016 r.?

4139
PODZIEL SIĘ

Od 8 sierpnia 2016 roku w sytuacji zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej pracodawca ma obowiązek przekazać zajęte wynagrodzenie pracownicze na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który jako pierwszy dokonał zajęcia. W przypadku, gdy brak będzie możliwości ustalenia pierwszeństwa, wypłata zajętego wynagrodzenia zostanie dokonana na rzecz organu dokonującego zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. Z nowych przepisów wynika, że o właściwości organu egzekucyjnego zobowiązanego do prowadzenia łącznej egzekucji decydować będzie wprost ustawa z dnia 11 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).

Istotne jest, że wynagrodzenia i inne świadczenia pracownika mogą zostać zajęte przez sądowy organ egzekucyjny (komornika) lub przez administracyjny organ egzekucyjny (urząd skarbowy, ZUS). Egzekucja z wynagrodzeń pracowników może być zatem dokonywana przez różne organy. W sytuacji gdy do egzekucji świadczeń dochodzi zarówno ze strony komornika, jak i przez organ administracyjny następuje zbieg zajęć, co jednocześnie nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania wskazanych podmiotów egzekucyjnych.

Po zmianie przepisów art. 8821 Kodeksu postępowania cywilnego w sytuacji, gdy wynagrodzenie nie wystarczy na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, decyzję gdzie przekazać zajęte kwoty podejmować będzie pracodawca.

W przypadku, gdy egzekucja z wynagrodzeń pracowników następuje po 7 września 2016 roku, komornik jest zobowiązany poinformować pracodawcę o sposobie postępowania przy zbiegu zajęć. Komornik wzywa pracodawcę do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia pracownikowi (oprócz części wolnej od zajęcia). Wynagrodzenie powinno być przekazywane bezpośrednio wierzycielowi z jednoczesnym zawiadomieniem komornika o pierwszej wpłacie albo bezpośrednio komornikowi.

Jednocześnie pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia w ciągu tygodnia zestawienia za każdy miesiąc oddzielnie wynagrodzenia i dochodów pracownika za okres 3 miesięcy, określenia terminu przekazywania wierzycielowi potrąconych kwot i ich wysokości oraz przekazania informacji o przeszkodach do wypłacenia wynagrodzenia, osobach roszczących sobie prawa do wynagrodzenia oraz podstawach tych roszczeń (art. 882 § 1 kpc).

Odmienna sytuacja zachodzi, gdy pojawia się zbieg egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego (wskazanych w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych(Dz.U.2013.1289) oraz egzekucji sądowej, gdyż wtedy egzekucje prowadzi łącznie administracyjny organ egzekucyjny zgodnie z artykułem 773 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego po nowelizacji.

Istotne jest, że jakiekolwiek naruszenie obowiązków związanych z egzekucją z wynagrodzenia za pracę zagrożone jest grzywną (art. 886 § 1 i 2 kpc), a  pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków (art. 886 § 3 kpc) wobec wierzyciela.

 

WW.