Strona główna Aktualności Egzekucja alimentów 2017: Czy ZUS może egzekwować alimenty?

Egzekucja alimentów 2017: Czy ZUS może egzekwować alimenty?

4838
PODZIEL SIĘ
Czy ZUS może egzekwować alimenty LEXAGIT.PL porady prawne online

Nie tylko komornik może egzekwować alimenty. Czasami organ rentowy może go w tym zastąpić. 

Wierzyciel ma dwie możliwości 

Wierzyciel alimentacyjny (np. matka dziecka małoletniego, dziecko pełnoletnie) może egzekwować zasądzone alimenty składając do wybranego przez siebie komornika wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych z majątku dłużnika.

Czy ZUS może egzekwować alimenty?

Może też wybrać inną drogę i złożyć do oddziału ZUS w okręgu, którego mieszka dłużnik wniosek o potrącenie należności alimentacyjnych ze świadczenia, które tam pobiera wraz z oświadczeniem, że występują zaległości alimentacyjne, ponieważ dłużnik w dalszym ciągu nie płaci.

W ten sposób alimenty będą egzekwowane bezpośrednio z emerytury lub renty dłużnika bez udziału komornika (droga alternatywna). Do wniosku wierzyciel alimentacyjny dołącza posiadany tytuł wykonawczy.

Jest nim:

1)wyrok zasądzający alimenty z nadaną przez sąd z urzędu klauzulą wykonalności [1] lub

2) zawarta przez strony ugoda sądowa  z klauzulą wykonalności nadaną na wniosek wierzyciela. [2]

Zobaczmy przepisy

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 139  ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn: Dz.U. z 2017 r., poz. 1383) ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Co istotne, przy dokonywaniu potrąceń, organ rentowy potrąca się w pierwszej kolejności alimenty zaległe za okres wskazany w tytule wykonawczym, pod warunkiem uzyskania od wierzyciela oświadczenia, że nie zostały w inny sposób uiszczone przez dłużnika (art. 139 ust. 4 ustawy emerytalnej).

Czy ZUS może egzekwować alimenty – do jakiej wysokości?

Na wniosek wierzyciela ZUS dokona potrąceń świadczeń alimentacyjnych do wysokości 60% pobieranego świadczenia (art. 140 ust. 1 ustawy emerytalnej) bez postępowania egzekucyjnego.

Wniosek wierzyciela o dokonanie potrącenia pozaegzekucyjnego

Wniosek wierzyciela alimentacyjnego o dokonanie potrącenia bez postępowania egzekucyjnego powinien zawierać:

  • miejscowość i datę jego sporządzenia,
  • oznaczenie organu rentowego dłużnika,
  • oznaczenie stron : wierzyciel, dłużnik (imię, nazwisko adres),
  • tytuł wniosku: Wniosek o potrącenie wierzytelności alimentacyjnych alimentacyjnych ze świadczenia pobieranego przez dłużnika
  • petitum wniosku, czyli żądania wierzyciela alimentacyjnego,
  • uzasadnienie wniosku,
  • podpis wierzyciela lub reprezentującego go przedstawiciela ustawowego (np. jedno z rodziców),
  • załącznik: tytuł wykonawczy.

 Ważne!

  1. Wierzyciel alimentacyjny, który chce wyegzekwować bez udziału komornika zasądzone alimenty poprzez skierowanie posiadanego tytułu egzekucyjnego bezpośrednio do organu rentowego będzie pewien, że ZUS przekaże mu zasądzoną kwotę bez pobierania jakichkolwiek opłat z tego tytułu.
  2. ZUS dokona niniejszych potrąceń alimentacyjnych z renty lub emerytury dłużnika, jeżeli nie ma on innych wierzycieli.

Podstawa prawna:

art. 139  ust. 1 pkt 4, art. 139 ust. 4, art. 140 ust. 1  Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1383)

 

Objaśnienie:

[1] Z art. 1082 K.p.c. wyrokowi zasadzającemu alimenty (tytuł egzekucyjny), sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy sąd doręcza wierzycielowi.

[2] Z art. 777 par. 1 pkt 1 K.p.c. tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem. Ugoda sądowa ma moc wyroku sądowego (tytuł egzekucyjny), a  po nadaniu jej klauzuli wykonalności staje się tytułem wykonawczym.

 

Stan prawny na 29 listopada 2017 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

 

Jeżeli macie Państwo pytania, dotyczące treści powyższego artykułu zapraszamy do skorzystania z porad, naszej Kancelarii https://lexagit.pl/porady-prawne/ Kancelaria udzieli porady prawnej, sporządzi opinię prawną lub pismo w danej sprawie.