Strona główna Dla pracodawcy Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

2653
PODZIEL SIĘ

Niektóre obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika są powszechnie znane np. takie jak wypłata wynagrodzenia za pracę czy udzielenie urlopu wypoczynkowego. A co z pozostałymi?

Pracodawca zobowiązany jest między innymi do poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, terminowej i prawidłowej wypłaty wynagrodzenia, zapoznania pracownika z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku. Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników. Dodatkowo powinien dbać o badania lekarskie pracowników, przeciwdziałać mobbingowi, prowadzić dokumentację pracowników, czy ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wyrok TK – dzień wolny za święto

Warto wspomnieć o obowiązku wynikającym z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku o sygnaturze akt K 27/11(Dz. U. poz. 1110). Obowiązek ten to dzień wolny za święto przypadające w dniu rozkładowo wolnym od pracy. W 2016 roku żadne święto nie przypada w sobotę, natomiast w 2017 roku będzie tylko jedno święto przypadające na sobotę i będzie to 11 listopada 2017 roku.

Dzień wolny za święto – zasady

Natomiast dzień wolny za święto należy się pracownikowi za święto przypadające w sobotę w okresie rozliczeniowym, jaki obowiązuje w danym zakładzie pracy. Należy wspomnieć o jednym wyjątku, czyli o nauczycielach, których obowiązuje Karta Nauczyciela (art. 42c ust. 3 i 4). Oznacza to, że nauczyciel otrzyma dzień wolny lub wynagrodzenie za nie, o ile pracował w tym dniu. Pracownicy oświaty nie skorzystają z obniżenia tygodniowego wymiaru godzin, gdyż Karta Nauczyciela nie przewiduje okresów rozliczeniowych. Jest to jednoznaczne z faktem, że  ustalony pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu w sytuacji, gdy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto.

Zwyczajowo to pracodawca określa dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Pracodawca nie jest zobowiązany ustalać tego terminu ze swoimi pracownikami. Pracodawca może jednak przychylić się do propozycji pracowników, co do dnia wolnego. Dzień wolny za święto przypadające w sobotę przysługuje także pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, tyle tylko że dzień wolny powinien przypaść po powrocie pracownika do pracy.  Jednakże w sytuacji, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za święto przypadające w sobotę to pracodawca nie ma obowiązku wyznaczać pracownikowi innego dnia wolnego od pracy.

Taka sama sytuacja zachodzi, gdy pracownik będzie na urlopie wypoczynkowym, urlopie macierzyńskim, czyli pracodawca nie będzie zobowiązany udzielenia mu innego dnia wolnego. Uznano bowiem, że jeśli dzień wolny od pracy za święto przypada w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, to fakt ten jest równoznaczny z „wykorzystaniem” przez pracownika dnia wolnego (nie świadczył w tym dniu pracy i nieważna jest podstawa tego uprawnienia).

WW.