Strona główna Aktualności Działalność nierejestrowa – kilka spraw (1)

Działalność nierejestrowa – kilka spraw (1)

1324
PODZIEL SIĘ
działalność nierejestrowa Lexagit.pl porady prawne online

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo Przedsiębiorców.[1] Wprowadziła ona działalność nierejestrową (działalność nierejestrowaną). Jej prowadzenie nie wymaga  wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)  ani zgłoszenia w GUS, w urzędzie skarbowym oraz w ZUS-ie. Pozwala natomiast  na uzyskiwanie przez osobę fizyczną dopuszczalnego przychodu.

Działalność nierejestrowa, czym jest

Działalność nierejestrowa nie jest działalnością gospodarczą. Jest  to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, z której uzyskany przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę [2] i która w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywała działalności gospodarczej.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100 zł, stąd przychód ten nie może przekroczyć kwoty 1.050 zł. Od 1 stycznia 2019 r. płaca minimalna wzrośnie do 2.250 zł (wartość brutto) i wówczas zwiększy się limit dopuszczalnej ustawowo kwoty przychodu do 1.125 zł (2.250 zł : 2). 

Przychód należny, czyli jaki

Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy Prawo Przedsiębiorców – przez przychód należny, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśnia: „przychodem z działalności nierejestrowej będą należności, które otrzymasz za sprzedaż swoich towarów/usług. Pamiętaj, że do przychodów zaliczasz również kwoty, które są ci należne, nawet jeśli jeszcze ich nie otrzymałeś (czyli np. jeśli sprzedałeś towar i wystawiłeś dokument sprzedaży, ale fizycznie nie otrzymałeś jeszcze zapłaty).[4]  Do przychodu nie zaliczasz wartości towarów, które zostały Ci zwrócone oraz udzielonych bonifikat i skont (czyli obniżek za uregulowanie płatności przed terminem)” .

Przekroczenie dopuszczalnego przychodu, co wtedy

Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowej osoby fizycznej przekroczy w danym miesiącu 50% kwoty płacy minimalnej wówczas należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG.

Jest na to 7 dni  czasu od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości. Należy wtedy złożyć  wniosek  CEIDG – 1.  Powyższe wynika z art. 5 ust 3 i 4 ustawy Prawo Przedsiębiorców. „Jako początkujący przedsiębiorca  będziesz zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych należy przystąpić w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Następnie przez 2 lata będziesz mógł skorzystać z tzw. małego ZUS-u”- podaje resort przedsiębiorczości.   

Kto może prowadzić działalność nierejestrową?

Działalność  nierejestrową  może prowadzić osoba fizyczna. Nie mogą  jej wspólnie prowadzić małżonkowie. Przykładem działalności nierejestrowej są drobne usługi kosmetyczne, doradztwo dietetyczne, udzielanie korepetycji, drobny handel np. używanymi podręcznikami (skup i sprzedaż) lub używaną odzieżą,  wyrób drobnych pamiątek, wykonywanie  kartek okolicznościowych, copywriting (pisanie tekstów na  zamówienie).

Działalność nierejestrową można prowadzić pracując jednocześnie na umowę  o pracę lub na umowę zlecenia lub umowę o dzieło, ponieważ limit przychodów należnych z działalności nierejestrowej nie jest łączony z przychodami osiąganymi z tytułu zatrudnienia.

Jakie są ograniczenia w działalności rejestrowej

Za działalność nierejestrową nie może być uznana działalność prowadzona w formie spółki cywilnej (art. 5 ust. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców), gdyż spółka cywilna jest stosunkiem prawnym (umową) zawartym  pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorcami, którzy chcą osiągnąć określony cel gospodarczy (art. 860 par. 1 K.c.).

Sprawdź:

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej: Spółka cywilna (1)

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców nie można wykonywać działalności nierejestrowej, jeżeli wymagane jest uzyskanie koncesji, zezwoleń lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Przykłady:

  1. Ochrona osób i mienia – koncesji udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych
  2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych – wymaga uzyskania zezwolenia

Nie można także prowadzić działalności nierejestrowej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika to z art. 76a ust. 1 i ust. 3 ustawy o rachunkowości [5] zgodnie z którą usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą , która mogą wykonywać przedsiębiorcy, „pod warunkiem, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

1) mają pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe  (-)”.

W następnym artykule zostaną omówione obowiązki osoby prowadzącej działalność nierejestrową oraz kwestie podatkowe.

Podstawa prawna:

– art. 5 , art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018. 646)

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii –

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/zanim-zdecydujesz-sie-na-wlasna-firme/kiedy-nie-musze-rejestrowac-dzialalnosci

Objaśnienie:

[1] ustawa Prawo Przedsiębiorców : Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018. 646).

[2] ustawa o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę : Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650),

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018.1794)

[4] Z art. 14 ust. 1c  ustawy o PIT za datę powstania przychodu, uważa się, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

[5] ustawa o rachunkowości : Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. 2018. 395)

Stan prawny na dzień 9 listopada 2018 r.

W.K.  


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA