Strona główna Słownik Due Diligence

Due Diligence

968
PODZIEL SIĘ
Due Diligence

Co to jest?

Due Diligence (tłum.: “należyta staranność”) jest procesem polegającym na kompleksowym badaniu sytuacji faktycznej, prawnej i podatkowej danego podmiotu gospodarczego, osoby lub stosunku zobowiązaniowego, najczęściej przed planowaną transakcją. Celem takiego badania jest znaleźć m wszelkie ryzyka związane z operacją lub ustalić szanse powodzenia – przykładowo biznesowego.

Przed każdą transakcją nabycia np. akcji czy udziałów w danym podmiocie, nabycia aktywów danego podmiotu potencjalny inwestor powinien zapewnić sobie możliwość wykonania due dilligence, czyli audytu.

Co obejmuje audyt?

Audyt może obejmować wszelkie aspekty, interesujące potencjalnego inwestora, takie jak np.:

1)      kwestie finansowe – wówczas taki audyt przeprowadza doradca finansowy (biegły rewident);

2)      kwestie prawne – wówczas taki audyt przeprowadza kancelaria prawna inwestora;

3)      kwestie podatkowe;

4)      kwestie technologiczne;

5)      kwestie związane np. z ochroną środowiska.

Co zabezpieczyć?

Z punktu widzenia interesów podmiotu badanego istotne jest zapewnienie poufności informacji przekazywanych w toku due dilligence, dokonuje się to poprzez podpisanie umowy o zachowanie poufności.

Z punktu widzenia interesów inwestora istotne jest należyte przygotowanie listy audytowej (listy pytań i dokumentów, istotnych z punktu widzenia planowanej transakcji) oraz wybór profesjonalnego doradcy prawnego, który wykona audyt prawny oraz obsługiwać będzie transakcję.

Procedura audytu

Audyt standardowo odbywa się w siedzibie podmiotu badanego, według procedury tzw.  data room’u.

Kiedy wykonać audyt?

Co do zasady audyt może poprzedzać zawarcie umowy, wówczas strony zwykle spisują w pierwszej kolejności list intencyjny precyzujący warunki brzegowe (minimalne) potencjalnej transakcji oraz warunki przystąpienia do umowy. W takim wypadku jednym z warunków przystąpienia do transakcji i podpisania umowy jest tzw. satysfakcjonujący wynik audytu prawnego.

Może się zdarzyć również taka sytuacja, że strony podpisują umowę, w której zawarty jest szereg oświadczeń i zapewnień ze strony sprzedającego, nadto w umowie jest zwykle warunek, że po podpisaniu umowy zostanie wykonany audyt. Niesatysfakcjonujący wynik audytu może stanowić warunek rozwiązujący takiej umowy, może dawać prawo do odstąpienia od takiej umowy czy dawać prawo do weryfikacji ceny transakcji.

Przykład: Spółka X planuje zakupić wszystkie akcje spółki akcyjnej, prowadzącej działalność uzdrowiskową. Przed podpisaniem umowy Spółka X zleca swoim doradcom prawnym przeprowadzenie badania prawnego w celu określenia potencjalnych ryzyk, mogących oddziaływać na sytuację faktyczną, finansową lub prawną Spółki, po dokonaniu transakcji. W trakcie badania okazuje się, że znaczące aktywo Spółki – nieruchomość – jest przedmiotem postępowania sądowego, mającego za przedmiot odzyskanie jej własności przez poprzedniego – wywłaszczonego właściciela. Wobec powyższego Spółka X, w wyniku wystąpienia wysokiego ryzyka może renegocjować warunki kontraktu lub nawet odstąpić od zamiaru nabycia udziałów spółki.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.