Strona główna Aktualności Dostawa terenów niezabudowanych – opodatkowanie podatkiem VAT

Dostawa terenów niezabudowanych – opodatkowanie podatkiem VAT

1003
PODZIEL SIĘ

Podatnicy VAT dokonując dostawy muszą wiedzieć, że także dostawa gruntów podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Istotny dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy gruntów niezabudowanych pozostaje w tym względzie przede wszystkim art. 43 ust. 1 pkt. 9) ustawy o podatku VAT. Zgodnie z tym przepisem ustawodawca zwolnił od podatku VAT dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. A contrario do dostawy terenów budowlanych ale jeszcze niezabudowanych zastosowanie winna znaleźć stawka podstawowa tj. 23% VAT.

Przez długi okres czasu Ustawa o VAT nie zawierała definicji legalnej „terenów budowlanych” co powodowało szereg sporów pomiędzy podatnikami a administracją podatkową.

Definicja taka została wprowadzona ustawą nowelizującą z mocą od dnia 1 kwietnia 2013 r. Zgodnie z jej brzmieniem przez „tereny budowlane rozumie się tereny „przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (art. 2 pkt. 33) ustawy o VAT).

Obecnie zatem dokonując dostawy gruntu niezabudowanego – należy zbadać czy: 1) na terenie tym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania i czy zgodnie z jego treścią dany grunt obecnie niezabudowany jest przeznaczony pod zabudowę (praktycznie dowolnego typu), 2) jeśli planu brak – to czy istnieje decyzja o warunkach zabudowy wydana dla danej Nieruchomości (w tym przypadku chodzi o ewentualną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub typową decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji innego typu).

Jeśli w wyniku analizy okaże się, że: 1) na danym obszarze brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ma jednocześnie wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub też 2) plan zagospodarowania obowiązuje, ale wynika z niego, że grunt ma charakter gruntu rolnego lub leśnego i nie jest przeznaczony pod zabudowę – wówczas nieruchomość taka powinna być sprzedana jako zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT.

Obecnie zatem bez znaczenia dla statusu podatkowego gruntu niezabudowanego pozostają zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy też dane wynikające z ewidencji gruntów – istotne dla opodatkowania dostawy gruntów niezabudowanych przed dniem 1 kwietnia 2013 r.

WW.