Strona główna Ogólna Dokonując darowizny pieniężnej na rzecz osób najbliższych pamiętaj o przelewie na rachunek...

Dokonując darowizny pieniężnej na rzecz osób najbliższych pamiętaj o przelewie na rachunek bankowy

953
PODZIEL SIĘ

Obowiązujące obecnie przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednol. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) przewidują zwolnienie od tego podatku dla darowizn, w szczególności o charakterze pieniężnym dokonywanych pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Art. 4a ust. 1 w/w ustawy, precyzuje w tym zakresie, że: Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę” (…)” . Przepis ten wprowadza jednak przy tym – o czym koniecznie trzeba pamiętać – pewne dodatkowe warunki dla zwolnienia darowizn od opodatkowania.

Te warunki to:

1)     zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. generalnie od chwili złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; – w uproszczeniu najczęściej od daty zawarcia umowy darowizny, oraz

2)     udokumentowanie otrzymania darowizny na rachunek płatniczy obdarowanego, na inny jego rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub też w drodze przekazu pocztowego.  

Zgodnie z przepisami Ustawy, jeśli warunki wymienione powyżej nie zostaną łącznie wypełnione dokonana darowizna podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej tj. podatkiem wg stawki sięgającej nawet 7%.

O tym jak istotny pozostaje warunek przelewu kwoty darowizny na rachunek bankowy świadczą wyroki WSA w Warszawie z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 487/14, III SA/Wa 488/14.

Sprawa rozpoznawana przez Sąd dotyczyła podatniczki, która uzyskała darowiznę od rodziców i zgłosiła ten fakt do naczelnika właściwego organu podatkowego. Ten jednak uznał, że zwolnienie z art. 4a ust 1 Ustawy nie należy się podatniczce, ponieważ nie wykazała otrzymania kwoty darowizny ani jako wpływu na rachunek bankowy, ani też jako kwoty otrzymanej w formie przekazu pocztowego. Podatniczka argumentowała natomiast, że znaczna część darowizny została jej przekazana w obecności notariusza przed którym sporządzany był akt notarialny nabycia  nieruchomości sfinansowanej m.in. z w/w środków. Sprawa ostatecznie znalazła finał w sądzie administracyjnym i tutaj WSA w Warszawie uznał, że warunkiem całkowitego zwolnienia darowizny pieniężnej pomiędzy najbliższymi członkami rodziny od podatku jest udokumentowanie darowizny. Przekazanie gotówki w obecności notariusza nie wypełnia w żadnym razie przesłanek z art. 4a ust. 1 pkt 2) w/w ustawy, zaś przepis ten jest jasny i precyzyjny. Nie można go zatem interpretować rozszerzająco, dodając niewskazane w przepisie sposoby na dokumentowanie otrzymania środków pieniężnych.

Pamiętać zatem zawsze należy nie tylko o zgłoszeniu darowizny do US ale też o tym aby darowizna ta była właściwie udokumentowana jako wpłata na rachunek bankowy obdarowanego lub przekazana przekazem pocztowym.

GM.