Strona główna Aktualności Dodatek mieszkaniowy 2019 – podstawowe informacje

Dodatek mieszkaniowy 2019 – podstawowe informacje

1079
PODZIEL SIĘ
dodatek mieszkaniowy Sprawna spółka

W artykule zostały omówione warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w 2019 roku.

Kto może się starać o przyznanie dodatku mieszkaniowego w 2019 roku?

Zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych zawiera Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. 2017.180).

Dodatek mieszkaniowy ma na celu pomoc w uregulowaniu opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego, osobom lub rodzinom które zamieszkują w tym mieszkaniu oraz:

 • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,
 • osiągają niski dochód w prowadzonym przez siebie gospodarstwie domowym,
 • zajmują mieszkanie o właściwej lub podwyższonej powierzchni normatywnej,
 • ponoszą wydatki 

Co  oznacza  posiadanie tytułu prawnego do lokalu?

Posiadanie tytułu prawnego do lokalu oznacza, że o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą starać się:

1) najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,

2) osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem (np. umowa użyczenia),

5) osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny ( uprawnienie do lokalu orzeczone sądownie).

Co istotne, dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z powyżej wymienionych tytułów. Niniejsza pomoc skierowana jest również do osób i rodzin posiadających zadłużenie w opłatach mieszkaniowych (np. mieszkanie spółdzielcze).

Jakie jest ustawowe kryterium dochodowe ?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje tym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym:

 • 150% kwoty najniższej emerytury, czyli 1.650,00 zł,  gdy wnioskodawca  musi przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania 15% swoich miesięcznych dochodów,
 • 175 % kwoty najniższej emerytury, czyli 1.925,00 zł, gdy wnioskodawca przeznacza na  wydatki związane z utrzymaniem mieszkania 20% swoich miesięcznych dochodów.

Natomiast w gospodarstwie wieloosobowym  wynosi on:

 • 100% kwoty najniższej emerytury, czyli 1.100,00 zł, gdy 2 – 4 osobowe gospodarstwo musi przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, 12% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, 5 – osobowe i większe – 10% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego,
 • 125% kwoty najniższej emerytury, czyli 1.375,00 zł, gdy 2 – 4  osobowe gospodarstwo musi przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania 15% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, 5 – osobowe i większe – 12% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się m.in.:

 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+”,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Ile wynosi normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego osoba samotna lub rodzina nie może zajmować lokalu mieszkalnego o dużej powierzchni.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i  5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 – dla 1 osób,

2) 40 m2 – dla 2 osób,

3) 45 m2 – dla 3 osób,

4) 55 m2 – dla 4 osób,

5) 65 m2 – dla 5 osób,

6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Co zalicza się do wydatków mieszkaniowych?

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Należą do nich m.in.:

1) czynsz,

2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

4) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

5) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Kto przyznaje dodatek mieszkaniowy i na jaki okres?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.

Organ ten może upoważnić dyrektora ośrodka pomocy społecznej do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje i przyjmuje wnioski o dodatek mieszkaniowy oraz udziela dodatkowych  informacji wnioskodawcom.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu (np. spółdzielni mieszkaniowej).

Od wydanej decyzji administracyjnej wnioskodawca może  złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Czy dodatek mieszkaniowy może zostać wstrzymany?

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.

Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania niniejszej decyzji wówczas, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. 2017.180)

Stan prawny na 11 czerwca 2019 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.