Strona główna Aktualności Dodatek mieszkaniowy 2017 – podstawowe informacje

Dodatek mieszkaniowy 2017 – podstawowe informacje

5656
PODZIEL SIĘ

Artykuł zawiera informacje  o tym, kto może starać się o dodatek mieszkaniowy i jakie warunki musi spełnić. 

Dodatek mieszkaniowy 2017 – uwagi ogólne

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach  zawarty jest w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. 2017.180) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 2001.156.1817).

Dodatek mieszkaniowy ma na celu pomoc w uregulowaniu opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego, osobom lub rodzinom które:

 • zamieszkują w tym mieszkaniu,
 • posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,
 • osiągają niski dochód w prowadzonym przez siebie gospodarstwie domowym,
 • zajmują mieszkanie o właściwej lub podwyższonej powierzchni normatywnej,
 • ponoszą wydatki mieszkaniowe.

Niniejsza pomoc skierowana jest również do osób i rodzin posiadających zadłużenie w opłatach mieszkaniowych (np. mieszkanie spółdzielcze).

Tytuł prawny do lokalu

O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą starać się:

1) najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,

2) osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

4) inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem (np. umowa użyczenia),

5) osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny ( uprawnienie do lokalu orzeczone sądownie).

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

Dodatek mieszkaniowy przysługuje tym osobom, wtedy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od 1 marca 2017 r. najniższa emerytura wynosi 1.000 zł, stąd miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 1.750,00 zł , a w gospodarstwie wieloosobowym 1.250,00 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,.

Do dochodu nie wlicza się m.in.:

 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+”.

Kryterium normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego osoba samotna lub rodzina nie może zajmować lokalu mieszkalnego o dużej powierzchni. Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 –  dla 1 osoby,
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 –  dla 2 osób,
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 –  dla 3 osób,
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 –  dla 4 osób,
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 –  dla 5 osób,
 • 70m2dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. [1]

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki mieszkaniowe

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Należą do nich m.in.:

1) czynsz,

2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

4) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

5) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Kto przyznaje dodatek mieszkaniowy

Na podstawie art. 9a niniejszej ustawy wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej (art. 7 ust. 1 zd. 1 ustawy). Organ ten może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego (art. 7 ust. 1a ustawy).  Taką osobą będzie dyrektor ośrodka pomocy społecznej. Stąd też ośrodek pomocy społecznej z upoważnienia tych osób prowadzi sprawy z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wydaje i przyjmuje wnioski o dodatek mieszkaniowy, udziela informacji wnioskodawcom.

… i na jaki okres

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Od wydanej decyzji administracyjnej wnioskodawca może  złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Dodatek mieszkaniowy może zostać wstrzymany

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. 2017.180)

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 2001.156.1817)

Objaśnienie:

[1] Z art. 5 ust. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych ustawodawca dopuszcza przyznanie dodatku mieszkaniowego, gdy  powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Stan prawny na dzień 20 lipca 2017 roku

Wanda Książek