Strona główna Ogólna Dochód

Dochód

1127
PODZIEL SIĘ

Dochód należy rozumieć, jako nadwyżkę sumy przychodów nad kosztem ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym. Innymi słowy dochodem jest czysty zysk podatnika tj. zarobek pomniejszony o wydatki poniesione celem uzyskania tego zarobku. Zasadniczo wartość uzyskanego dochodu stanowi podstawę opodatkowania. Oznacza to, że podatek dochodowy jest naliczany nie od uzyskanego zysku, ale od zysku, z którego potrącone są wydatki poniesione przez podatnika celem osiągnięcia tego zysku.

Przykład:

Podatnik- osoba fizyczna, będąc zatrudniona przez cały rok podatkowy w zakładzie pracy w miejscowości, w której mieszka osiągnęła zysk w roku podatkowym w kwocie 12 000 złotych (12 msc. x 1 000 zł). Ustawodawca, zgodnie z art. 22 ust. 2 u.o.p.d.o.f. wprowadził maksymalną wartość kosztów, które mogą podlegać odliczeniu w tej sytuacji tj. 1 335 zł. Zatem podatnik ustalając kwotę, od której obliczy wartość podatku powinien ustalić ją w następujący sposób:

przychód podatkowy                                                12 000 zł

koszt uzyskania przychodu                                      -1 335 zł

dochód/podstawa opodatkowania                     10665 zł

 Jak oblicza się dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W podatku dochodowym od osób fizycznych dochód jest związany ze źródłem przychodu w tym znaczeniu, że dochodem na gruncie tego podatku jest nadwyżka sumy przychodów z danego źródła przychodu nad kosztami uzyskania przychodów z tego źródła. Dokonując rocznego obliczenia podatku dochodowego, więc należy dokonać obliczając dochód z danego źródła, a następnie zsumować dochody (o ile wszystkie są opodatkowane w ramach skali podatkowej) i od tak ustalonej sumy obliczyć kwotę należnego podatku dochodowego.

Przykład:

Podatnik- osoba fizyczna w danym roku podatkowym była zatrudniona w jednym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę a w drugim zakładzie na podstawie umowy zlecenie. W pierwszym osiągnęła przychód w wysokości 6 000 zł (12 msc x 500 zł), gdzie po potraceniu kosztów jej czysty zysk wynosił 4.665 zł, w drugim 6 000 zł ( 12 msc x 500 zł), gdzie jej czysty zysk wynosił 4.800 zł. Zatem kwota, od której obliczona będzie wartość należnego podatku dochodowego powinna być określona w następujący sposób:

Zakład 1.                                                                               Zakład 2.

przychód                                6 000 zł                                  przychód                    6 000  zł

koszt                                       -1335 zł                                  koszt                           -1 200 zł

dochód                                  4665 zł                                  dochód                      4 800 zł

Dochód uzyskany w danym roku podatkowym/podstawa opodatkowania wynosi więc 9 465 zł i od tej kwoty należy obliczyć kwotę podatku, a nie od kwoty 12 000 zł.

Jakie są zasady obliczania dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych?

W podatku dochodowym od osób prawnych, ustalając dochód w danym roku podatkowym spółki z o.o.o., spółki akcyjnej lub innej osoby prawnej, z uwagi na brak wyszczególnienia źródeł uzyskania przychodu w tej ustawie należy wziąć pod uwagę całościowo różnice pomiędzy wartością przychodów a wydatkami poniesionymi celem ich uzyskania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Oznacza to, że obliczając dochód spółki z o.o., spółki akcyjnej lub innej osoby prawnej należy zsumować wszystkie uzyskane przez spółkę przychody i odjąć od tej sumy sumę poniesionych przez spółkę wydatków związanych z prowadzoną działalnością spółki, które zostały powzięte celem uzyskania przychodu.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.