Strona główna Ogólna Do czego uprawnia nas licencja wyłączna mocna?

Do czego uprawnia nas licencja wyłączna mocna?

768
PODZIEL SIĘ

Licencja wyłączna mocna uniemożliwia jej twórcy korzystanie z własnego utworu

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje kwestie umów licencyjnych. Licencja jest to umowa cywilnoprawna, która określa warunki korzystania z utworu jako dobra, które podlega ochronie prawnej. W doktrynie rozróżnia się umowy licencyjne niewyłączne oraz umowy licencyjne wyłączne. Te ostatnie dzielą się na tzw. słabe (prawo do korzystania z utworu na własny użytek pozostaje przy twórcy) oraz mocne, czyli takie których twórca zobowiązuje się do nieudzielania dalszych upoważnień licencyjnych oraz do niekorzystania z utworu we własnym zakresie. Po podpisaniu umowy wyłącznej mocnej twórca będzie musiał, na przykład uzyskać zgodę licencjobiorcy na umieszczenie zdjęć własnego autorstwa w port folio.

Licencje mocne

Ten typ umów licencyjnych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Uprawnia on wyłącznie licencjobiorcę do korzystania z utworu w określony sposób, poprzez wyraźne wskazanie w umowie pól eksploatacji. Jest to szczególnie ważna kwestia, gdyż reguluje zakres praw przyszłego licencjobiorcy. W umowie nie można określić, że dotyczy ona wszystkich pól eksploatacji. Wskazanie musi być konkretne. Przykładowo prawo do zwielokrotniania czy rozpowszechniania utworu w Internecie. Ważne jest, by upewnić się przed sporządzeniem licencji wyłącznej, że wcześniej nie powstała licencja niewyłączna. W przeciwnym wypadku nasza licencja nie będzie pełnowartościowa. Utwór będący przedmiotem umowy powinien być wolny od wad merytorycznych i technicznych tak by możliwe było właściwe wykorzystanie go w sposób zgodny celem umowy. Co więcej twórca w czasie obowiązywania licencji wyłącznej mocnej nie może korzystać z utworu, nawet na własny użytek.

Uprawnienia licencjobiorcy
Na mocy licencji wyłącznej mocnej jedynym uprawnionym do korzystania z utworu jest licencjobiorca. W przypadku ujawnienia się usterek, które można uznać za nienależyte wykonanie zobowiązania licencjodawcy, licencjobiorca może żądać dostarczenia utworu w postaci wolnej od wad lub żądać naprawienia szkody. Co więcej w przypadku braku odmiennych zastrzeżeń umownych licencjobiorca wyłączny uprawniony jest także do dochodzenia w imieniu własnym roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego objętego umową. A po upływie terminu umownego uprawnienia licencjobiorcy wygasają.

Warto zawrzeć w umowie licencyjnej

Właściwie skonstruowana umowa powinna zawierać regulację dotyczącą okresu na jaki udzielona jest licencja. Licencja bez takiego zapisu traktowana jest jako zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z terminem na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. W umowie warto umieścić zapis blokujący możliwość udzielenia substytucji z licencji. Wyłączy to możliwość wystąpienia sytuacji, w której licencjobiorca upoważnia osobę trzecią do korzystania z utworu w granicach upoważnienia, przyznanego mu w umowie licencyjnej zawartej z uprawnionym. Niezwykle przydatny, choć nie zawsze stosowany, jest słowniczek pojęć, który jasno formułuje ważne dla stron pojęcia i eliminuje przyszłe nieporozumienia.

Autor: Renata Mosiołek, aplikant radcowski Kancelaria Prawnicza Rachelski & Wspólnicy