Strona główna Aktualności Dłuższy termin na złożenie CIT- 8 za rok 2019 już obowiązuje

Dłuższy termin na złożenie CIT- 8 za rok 2019 już obowiązuje

2566
PODZIEL SIĘ
termin CIT - 8 Sprawna spółka

„Podatek CIT [1] to podatek od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym przez osoby prawne i spółki kapitałowe, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Podatnicy CIT składają zeznanie roczne o wysokości dochodu (lub ewentualnej straty) – CIT-8, do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacają też podatek. Jeżeli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie CIT- 8 upływa 31 marca następnego roku podatkowego” – czytamy na stronie internetowej  Ministerstwa  Finansów [2].

W związku z pandemią koronawirusa  Ministerstwo Finansów  wydłużyło termin  do  złożenia zeznania i wpłaty podatku CIT. Na takie działanie zezwala art. 50 Ordynacji podatkowej [2]. Zgodnie z dyspozycją  w nim zawartą minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.  

W dniu 27 marca  2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie  w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2020. 542). Obowiązuje ono z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw.

Co określa wydane rozporządzenie?

Rozporządzenie Ministra Finansów wydłuża termin do złożenia zeznania CIT – 8 i wpłaty należnego podatku dla podatników :

  • którzy osiągają dochody  wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 ustawy o CIT) i organizacji pożytku publicznego,
  • pozostałych podatników.

Jakie terminy na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązujące?

W wydanym rozporządzeniu Minister Finansów podał, że:

  • podatnicy którzy osiągają dochody zwolnione z CIT na podstawie art. 17 1 ustawy o CIT albo też
  • są podatnikami u których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika –

mogą złożyć zeznanie podatkowe CIT-8  i zapłacić podatek  do  dnia 31 lipca 2020 r.

Natomiast jeśli chodzi o najliczniejszą grupę podatników tj. typowych podatników podatku CIT, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne czy spółki komandytowo-akcyjne, to tutaj termin na sporządzenie zeznania CIT 8 oraz na ewentualną wpłatę podatku CIT został przedłużony do dnia 31 maja 2020 r.

Zasada ta dotyczy podatników CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

W jaki sposób Ministerstwo uzasadnia zróżnicowanie terminu wykonania obowiązków podatkowych  dla  obu grup podatników?

W uzasadnieniu projektu niniejszego  rozporządzenia  projektodawca  podał, że „(…) dla większości podatników termin na złożenie zeznanie i zapłatę podatku zostanie odroczony o 2 miesiące. Natomiast w przypadku pozostałej grupy podatników proponuje się  wydłużenie tego terminu o kolejne 2 miesiące. Dotyczy to w istocie podatników, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej, lecz działalność społeczną, i którzy na ogół nie posiadają odpowiednich zasobów zarówno kadrowych, jak i finansowych umożliwiających prawidłowe wywiązanie  się  z  obowiązku  złożenia  zeznania  CIT-8  w  aktualnej  sytuacji  związanej z ogłoszonym stanem epidemii” [4] .

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2020. 542)

Objaśnienie:

[1] Podatek CIT  reguluje Ustawa z  dnia 15  lutego  1992 r.  o  podatku  dochodowym  od  osób prawnych  (tekst jedn. Dz.U. 2019.865)

[2] Ministerstwo  Finansów, Złożenie zeznania podatkowego CIT-8 (dostęp w dniu 31 marca 2020 r.)

[3] Ordynacja podatkowa : Ustawy  z dnia  29 sierpnia  1997r. ‒ Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. 2019.900)

[4] uzasadnienie do projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów  z dnia 25 marca 2020 r. (dostęp w dniu 31 marca 2020 r.)

Stan prawny na dzień 31 marca 2020 roku.

W.K.