Strona główna Dla pracodawcy Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy?

Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy?

945
PODZIEL SIĘ

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest zobligowany prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Na żądanie pracownika pracodawca powinien udostępnić tę ewidencję.

W myśl § 8 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym m.in.: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Nadto do karty ewidencji czasu pracy pracownika, pracodawca jest zobligowany dołączyć jego wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Wzór ewidencji czasu pracy
Przepisy nie przewidują żadnego wzoru karty ewidencji czasu pracy. Z tego względu należy uznać, iż ewidencja może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak też w formie elektronicznej.

Czas pracy w systemie zadaniowym
W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej, pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy. Jednakże w takim przypadku ewidencja powinna uwzględniać urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Zarówno pracodawca jak i pracownik powinien dbać o prawidłowe prowadzenie ewidencji, gdyż „ciężar dowodu w zakresie czasu wykonywania pracy spoczywa zarówno na pracowniku, który dochodzi roszczeń z tego tytułu, jak i na pracodawcy, który jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy’’ – wyrok SN z 23.11.2001 r. (I PKN 678/00).

Autor: Urszula Młynarczyk, radca prawny w kancelarii „Rachelski i Wspólnicy”