Strona główna Aktualności Czy „kilometrówka” wypłacana zleceniobiorcy podlega opodatkowaniu?

Czy „kilometrówka” wypłacana zleceniobiorcy podlega opodatkowaniu?

2196
PODZIEL SIĘ
kilometrówka zleceniobiorcy Sprawna spółka

Czy przedsiębiorca – spółka z o.o. pobierze podatek dochodowy od „kilometrówki”, wypłacanej swojemu zleceniobiorcy (osoba fizyczna),  który wykorzystuje  swój prywatny samochód w celu realizacji umowy zlecenia?. Na to pytanie  odpowiedział Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w ostatnio wydanej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Przypomnijmy …

Na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego  wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek osoby zainteresowanej.  Poprzez indywidualną interpretację podatnik może uzyskać wyjaśnienie organu skarbowego dotyczące prawidłowego zastosowania przepisów podatkowych  w jego sprawie.

Sprawdź:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego (2)

Indywidualna interpretacja podatkowa  z dnia 8 lutego 2019 r.

W dniu 8 lutego 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał indywidualną interpretację podatkową (znak: 0114-KDIP3-2.4011.613.2018.1.MM), która dotyczyła stosowania przepisów podatkowych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zwrotu kosztów poniesionych przez zleceniobiorcę z tytułu korzystania z prywatnego samochodu w celu  wykonania umowy zlecenia.

Opis stanu faktycznego

We wniosku o wydanie interpretacji został podany następujący stan faktyczny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wnioskodawca) jest zleceniodawcą. W ramach umowy zlecenia zleceniobiorca będący osobą fizyczną  odwiedza w celach handlowych hipermarkety na terenie działania spółki oraz w jego okolicach. Za wykonywane czynności otrzymuje wynagrodzenie w stałej kwocie.

W celu realizacji warunków umowy zleceniobiorca wykorzystuje swój prywatny samochód w jazdach pozamiejscowych na terenie województwa. W tym celu ma zawartą dodatkową umowę o  używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. W związku z ww. umową otrzymuje zwrot za przejechane kilometry, czyli tzw. „kilometrówkę”. Jest ona wypłacana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. [1]

Samochód używany jest średnio od 18 do 22 dni w miesiącu. Zwrot kosztów używania samochodu na potrzeby wykonywanego zlecenia dokonywany jest  co miesiąc. Z tytułu niniejszego zwrotu kosztów Spółka nie odprowadza podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zapytanie interpretacyjne Wnioskodawcy

We wniosku o wydanie interpretacji Wnioskodawca (Spółka z o.o.) chciał się upewnić,  czy  prawidłowo nie pobiera podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanej swojemu zleceniobiorcy „kilometrówki” z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych.

Stanowisko wnioskodawcy

W uzasadnieniu wniosku  Spółka z o.o. jako właściwy przepis podatkowy podała art. 21 ust. 1 pkt 16lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z zastrzeżeniem ust. 13.

Podkreśliła także, że wykorzystując swój samochód do celów służbowych zleceniobiorca poniósł określone koszty (paliwa, oleju silnikowego, zużycie samochodu itp.), stąd też  ma roszczenie o ich zwrot, ponieważ działał w imieniu i w interesie zleceniodawcy. Po stronie zleceniobiorcy nie było żadnego przychodu. W związku z powyższym nie powinien być pobierany przez spółkę podatek dochodowy od fizycznych.

Stanowisko organu skarbowego – kilometrówka dla zleceniobiorcy

Dyrektor KIS wyjaśnił, że: „w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posłużono się terminem „podróż” bez określenia „służbowa”, co oznacza, że zakres tego zwolnienia nie ogranicza się jedynie do podróży służbowych w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami. (…)”.

Następnie powołał się na stanowisko sądów administracyjnych.  Podkreślił, że „w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 18 lipca 2018 r. sygn. akt I SA/Op 166/18, stwierdził, że << (…) „aby osoba niebędąca pracownikiem mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w zw. z ust. 13 pkt 1 u.p.d.o.f. konieczne jest odbycie przez nią podróży oraz ustalenie, że celem tej podróży jest osiągnięcie przychodu. Nadto otrzymane świadczenie nie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym podróż, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) nie może być utożsamiana z podróżą służbową>>”.

Stwierdził iż w odniesieniu „do przedmiotowej sprawy uznać zatem można, że zwrot za przejechane kilometry w celu realizacji czynności na terenie W. i okolicy, tj. poza miejscem siedziby Wnioskodawcy może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 ust. 13 w/w ustawy. [2] Zwolnieniem nie będą natomiast objęte ewentualne zwroty kosztów za jazdy lokalne”.

Podsumujmy …

Spółka z o.o. nie pobierze podatku dochodowego od osób fizycznych od „kilometrówki” dla zleceniobiorcy używającego swojego prywatnego samochodu do celów służbowych. W tym przypadku ma miejsce zwolnienie podatkowe. Zostało ono umocowane prawne w przepisach podatkowych podanych powyżej.

Źródło:

Indywidualna interpretacja podatkowa (znak: 0114-KDIP3-2.4011.613.2018.1.MM) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 8 lutego 2019 roku

Podstawa prawna:

– art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) , art. 21 ust. 13 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz.1509)

Objaśnienie:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr  27 poz. 271. zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 201.poz. 1462)

[2] art. 21 ust. 13 pkt 1) stanowi : „Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:
1) w celu osiągnięcia przychodów (…)”

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji