Strona główna Działalność gospodarcza Czy i kogo można zapytać o interpretację przepisów prawa?

Czy i kogo można zapytać o interpretację przepisów prawa?

2760
PODZIEL SIĘ

Oczywiście najbardziej znanymi i popularnymi interpretacjami pozostają interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej. O tych interpretacjach na portalu była już nieraz mowa.

Ale czy tylko w sprawach podatków można pytać administrację

Otóż na szczęście nie tylko. Z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015, poz. 584 ze zm.) wynika, że przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek ten może zostać złożony do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej i może dotyczyć zarówno stanu przyszłego jak również zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości (art. 10 ww. ustawy).

Przepis przyznaje prawo do wystąpienia z wnioskiem o interpretację przepisów prawa przedsiębiorcy, przez którego zgodnie z tą ustawą, rozumie się nie tylko przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czy też wspólników spółki cywilnej, którzy funkcjonują jako odrębni przedsiębiorcy. Do tego grona zalicza się także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Gdzie najczęściej zgłaszają się przedsiębiorcy o interpretację przepisów prawa 

Niewątpliwe najczęściej pytania kierowane są do Oddziałów ZUS w zakresie składek ubezpieczeniowych. Odpowiedzi na te interpretacje przepisów prawa niejednokrotnie podawaliśmy na naszym portalu, można się z nimi zapoznać także na stronach ZUS. Oprócz tego pytać można w zakresie „danin publicznych” z tym, że przepis nie mówi co to takiego, więc można się liczyć z oporami co do udzielenia odpowiedzi.

Co powinien obejmować wniosek o interpretację

Wniosek o interpretację musi wskazywać na stan faktyczny obecny lub przyszły, oraz musi obejmować stanowisko wnioskodawcy. Oczywiście musi także zawierać dane identyfikujące wnioskodawcę, który może zostać wezwany do dodatkowych wyjaśnień czy usunięcia uchybień formalnych wniosku.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł. przy czym jeśli wniosek obejmuje kilka różnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych należna będzie wielokrotność ww. kwoty 40 zł.

Jaka jest forma udzielenia odpowiedzi na wniosek o interpretację przepisów prawa

Odpowiedź organu następuje w drodze wydania decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja przepisów prawa zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz z pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Jaki jest termin do wydania decyzji

Interpretacja przepisów prawa powinna być wydana w tym trybie możliwie najszybciej, przy czym nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji. Wysyłając wniosek o interpretację prawa należy zatem wysłać go za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wówczas nie będzie żadnych wątpliwości, kiedy organ administracji pismo to otrzymał i jak powinno się liczyć terminy.

Czy taka interpretacja przepisów prawa wiąże przedsiębiorcę – wnioskodawcę

Przepis art. 10a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że interpretacja przepisów prawa nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże jeśli się do niej zastosuje wówczas nie grożą mu sankcje finansowe, administracyjne, konieczność zapłaty jakichkolwiek kwot danin czy kar na rzecz Państwa.

Natomiast interpretacja taka jest wiążąca dla tego organu, który ją wydał. Żeby zmienić tak wydaną decyzję, przepisy wymagają wznowienia postępowania w sprawie.

 Oczywiście ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego stosuje się ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.).

PW.