Strona główna Prawo cywilne Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

504
PODZIEL SIĘ
wniosek o upadłość konsumencką

Artykuł zewnętrzny

Wniosek inicjujący postępowanie upadłościowe jest sformalizowany. Dla ułatwienia, by nie zapomnieć o zawarciu w takim wniosku wszystkich niezbędnych informacji, przygotowany został ogólnodostępny formularz, zawierający opisane rubryki, które należy prawidłowo wypełnić, by sam wniosek został przyjęty przez sąd upadłościowy.

Z pozoru prosty formularz często jednak nastręcza trudności przy jego wypełnieniu. Oprócz tradycyjnych informacji personalizujących daną osobę (imię nazwisko, numer PESEL, NIP, adres zamieszkania) oraz sąd do którego wniosek jest składany (sąd gospodarczy- sąd upadłościowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika), zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wniosek taki musi zawierć również m.in. listę wierzycieli, spis wierzytelności (z wysokością każdej wierzytelności i terminem zapłaty), wykaz składników majątku wraz z ich szacunkową wartością (oraz ewentualnymi zabezpieczeniami tego majątku), jak również najistotniejszą część, tj. uzasadnienie wniosku.

Uzasadnienie wniosku to miejsce, w którym dłużnik wskazuje na okoliczności powstania niewypłacalności. Istotne jest wykazanie, że jej powstanie nie było celowe, ani że nie była ona skutkiem umyślności lub rażącego niedbalstwa. W uzasadnieniu należy wskazać, iż w przypadku konkretnego dłużnika zaszły w ogóle przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, tj. iż istnieje stan niewypłacalności, a także to, że stan niewypłacalności w jakim się znalazł jest wynikiem okoliczności, na które nie miał on wpływu jak np. nagła utrata pracy, wypadek, choroba.

Od prawidłowego uzasadnienia wniosku o upadłość konsumencką zależy zarówno to, czy sąd w ogóle upadłość ogłosi wobec danego dłużnika, lecz przede wszystkim od tej części wniosku zależy określenie przez sąd okoliczności, które będą miały realny wpływ na długość ewentualnych spłat, a tym samym na wysokość tej części długu, która ma szansę zostać umorzona w całości.

Istotnym jest, aby we wniosku podać wszystkie fakty, bez ich zatajania, oraz by informacje, które tam się znajdą były zgodne z prawdą. W sytuacji, gdy sąd poweźmie wątpliwość co do wiarygodności takich informacji, może oddalić złożony wniosek.

Rekomendowanym jest również przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku zgromadzić wszelkie dokumenty dotyczące zadłużenia (umowy kredytowe, wezwania do zapłaty, wyroki sądów, dokumenty od komornika), jak również takie, które będą uprawdopodobniały przyczyny popadnięcia w stan niewypłacalności (np. rozwiązanie umowy o pracę, dokumentację medyczną itp.)

Jeżeli obecnie poszukują Państwo kancelarii zajmującej się pomocą w prawidłowym i rzetelnym sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencką, zachęcamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii Radcy Prawnego Natalii Zielmachowicz.