Strona główna Aktualności Co może być przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej?

Co może być przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej?

2523
PODZIEL SIĘ

Czasami przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formule spółki kapitałowej tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej pojawić się może potrzeba pozyskania dla spółki określonego składnika majątkowego. Oczywiście najprościej go kupić. Trzeba byłaby jednak w tej sytuacji wydatkować określone środki pieniężne względnie nawet zaciągnąć określone zobowiązanie (kredyt, pożyczka, emisja obligacji), tak aby wystarczyło finansów.

Czy jest alternatywa??

Alternatywą – czasami bardziej korzystną – jest nabycie interesujących spółkę składników w ramach transakcji aportowej. W skrócie i najbardziej ogólnie – operacja ta polega na wniesieniu przez właściciela – przyszłego wspólnika określonej rzeczy lub prawa majątkowego jako aportu/wkładu niepieniężnego do spółki w zamian za uzyskanie określonej ilości nowych akcji lub udziałów. Spółka nie wydatkuje wówczas swoich środków finansowych, wydaje natomiast nowemu wspólnikowi akcje lub udziały odpowiadające generalnie wartości nabywanego składnika majątkowego. Negatywnym skutkiem takiego działania jest możliwość tzw. „rozwodnienie kapitału”, wiążącego się m.in. zmniejszeniem liczby głosów przysługujących dotychczasowym wspólnikom na zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy. Takich reperkusji należy być zatem świadomym przed podjęciem decyzji czy lepiej wydać pieniądze czy też nowe udziały lub akcje.  Oczywiście aporty mogą być wnoszone zarówno do spółek kapitałowych jak i osobowych, a rodzaje wkładów należnie od typu spółki regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Co może być przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej?

Przepisy K.s.h. nie podają w tym zakresie definicji od strony pozytywnej, a jedynie wskazują, że przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług (art. 14 § 1 k.s.h). Czym jest świadczenie pracy lub usług wszyscy wiedzą, natomiast jeśli chodzi o prawa niezbywalne, to do praw tych zalicza się m.in. służebność osobistą, prawo pierwokupu czy prawo dożywocia.

Dalej trzeba wskazać, że określone kryteria zdolności aportowej tj. zdolności do tego aby dana rzecz lub prawo majątkowe mogły być przedmiotem wkładu niepieniężnego – zostały wypracowane przez doktrynę prawa handlowego. Do najczęściej powoływanych należą przede wszystkim:

  • kryterium możliwości oznaczenia, wycenienia wkładu i umieszczenia go w bilansie spółki jako aktywa (zdolność bilansowa);
  • kryterium możliwości prawnego zadysponowania przedmiotem wkładu przez wspólnika na rzecz spółki (zbywalność prawa);
  • kryterium przydatności i faktycznej dostępności wkładu dla spółki;
  • kryterium możliwości wejścia wkładu do masy upadłościowej lub likwidacyjnej

Kierując się podanymi powyżej kryteriami do przedmiotów/praw którym przyznaje się powszechnie zdolność aportową zaliczyć można:

  • nieruchomości, prawo wieczystego użytkowania gruntów,
  • przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
  • udziały, akcje, certyfikaty inwestycyjne; ogół praw i obowiązków w spółce osobowej,
  • majątkowe prawa autorskie, wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe, znaki towarowe i oznaczenia graficzne, topografie układów scalonych,
  • prawa najmu (w tym lokalu użytkowego;) lub dzierżawy,
  • wierzytelność, w tym także wobec spółki itp.

Jak zatem widać katalog rzeczy i praw majątkowych posiadających zdolność aportową pozostaje w istocie bardzo szeroki i daje możliwości pozyskania przez spółki kapitałowe tą drogą – zdecydowanej większości składników niezbędnych do prowadzenia typowej działalności gospodarczej.

WW.