Strona główna Aktualności Certyfikat rezydencji podatkowej – czym to się je…..

Certyfikat rezydencji podatkowej – czym to się je…..

1200
PODZIEL SIĘ

W kilku przypadkach uregulowanych w ustawach podatkowych, przy dokonywaniu określonych płatności na rzecz podmiotów nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przepisy podatkowe stawiają wymóg uzyskania przez podatnika polskiego dokonującego w/w płatności od takich podmiotów tzw. certyfikatu rezydencji podatkowej.

Co to takiego ten certyfikat rezydencji?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawach o podatkach dochodowych – przez certyfikat rezydencji podatkowej rozumie się zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Oznacza to ni mniej ni więcej, że certyfikat taki wskazuje na kraj rezydencji podatkowej podatnika, a zatem to gdzie podlega on opodatkowaniu od całości uzyskiwanych przez sobie dochodów.

Do czego służy taki certyfikat rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej służy generalnie do określenia czy w odniesieniu do danego podatnika zagranicznego zastosowanie znajduje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i jaka stawka podatku lub zwolnienie od opodatkowania powinny mieć zastosowanie do dochodów wypłacanych takiemu podatnikowi przez podatnika polskiego. Jest to szczególnie istotne w tych przypadkach, w których podmioty polskie pełnią zgodnie z przepisami prawa funkcję płatników, a zatem muszą obliczyć należny podatek, potrącić ten podatek z kwot wypłacanych kontrahentowi oraz odprowadzić ten podatek na rachunek właściwego organu podatkowego. Dzieje się tak np. w przypadku wypłaty dywidendy i innych zbliżonych dochodów, z należności licencyjnych, z odsetek, usług księgowych, badania rynku, usług prawnych czy reklamowych. W zakresie wszystkich tych płatności polskie przepisy podatkowe przewidują określone opodatkowanie (np. 20%, 10%), z tym że przepisy te należy stosować przy uwzględnieniu właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na to z kolei, jaka umowa międzynarodowa powinna mieć w danym konkretnym przypadku zastosowana wskazuje właśnie certyfikat rezydencji podatkowej.

Jak długo ważny jest uzyskany przez podmiot polski certyfikat rezydencji podatkowej podatnika zagranicznego

Kwestia ta budziła przez pewien czas rozbieżności interpretacyjne. W ostatnim natomiast czasie w temacie tym wypowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 września 2013 r. sygn. akt II FSK 2580/11. Pozostaje mieć nadzieję, że orzeczenie to będzie miało wpływ na poglądy organów podatkowych.   W uzasadnieniu w/w orzeczenia znalazło się m.in. stwierdzenie, że: „Zatem podzielić należy stanowisko Sądu pierwszej instancji, iż w sytuacji, gdy w treści certyfikatu rezydencji nie ma wskazania okresu jego ważności, certyfikat taki z uwagi na fakt, że potwierdza istnienie określonego stanu faktycznego zachowuje swoją aktualność tak długo, jak długo nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny, czyli nie ulegnie zmianie miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych (podobnie w wyroku NSA z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1963/10, http//orzeczenia.nsa.gov.pl). Na płatniku, stosownie do treści art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej, spoczywa obowiązek posiadania aktualnych certyfikatów rezydencji, co wymusza konieczność weryfikowania możliwych zmian rezydencji podatkowej jego kontrahentów. Podkreślić przy tym należy, że w sytuacji zmiany stanu faktycznego, której nie zauważył płatnik, organ podatkowy może wykazać – w ramach przeprowadzonego postępowania kontrolnego – wadliwość dokonanego rozliczenia podatkowego kontrahenta spółki – co w konsekwencji obciąża płatnika (zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej: „Płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany, lub podatek pobrany, a niewpłacony)”.

W związku z powyższym  sugerować należy, aby podmioty polskie pozostające w stałych stosunkach z kontrahentami zagranicznymi i wypłacające na ich rzecz określone świadczenia – co jakiś czas – dla ochrony własnych interesów podatkowych – uzyskiwały co pewien czas aktualne wersje certyfikatów rezydencji podatkowej podmiotów obcych.

WW.