Strona główna Dochodowy - osoby fizyczne Ceny transferowe – rewolucja w dokumentacji cen transferowych

Ceny transferowe – rewolucja w dokumentacji cen transferowych

1247
PODZIEL SIĘ

Ceny transferowe są w ostatnim czasie szczególnie często przedmiotem także publicznej debaty. Przypisuje się im współcześnie szereg różnych funkcji. Ich wpływ nie tylko jest dostrzegalny w funkcjonowaniu określonej jednostki gospodarczej, ale i całej gospodarki.

Zacznijmy od tego, czym są ceny transferowe….

W uproszczeniu należy przyjąć, iż ceny transferowe to specjalna kategoria cen, po której przedsiębiorstwo X będzie kolejno sprzedawało swoje dobra, czy świadczyło swoje usługi na rzecz podmiotów Y, Z, które są względem niego „podmiotami powiązanymi”. Przez podmiot powiązany w takiej transakcji należy uznać każdą jednostkę, która wykazuje istotną więź współpracy gospodarczej, czy nawet funkcjonalnej, strukturalnej z podmiotem X, poprzez posiadanie udziałów w jej kapitale. Jaka więc jednostka gospodarcza będzie podmiotem powiązanym dla przedsiębiorstwa X? Dla przykładu takim podmiotem może być filia przedsiębiorstwa X, czy inne przedsiębiorstwa, z jakimi X przynależy do tej samej grupy kapitałowej. Mogą być to także inne przedsiębiorstwa, które z X pozostają w stosunku przynależności (posiadania przez X ich kapitału). W zglobalizowanej gospodarce podmioty „powiązane” to coraz częściej różne człony przedsiębiorstwa, które działa w skali wszystkich kontynentów. Ceny transferowe bardzo często są stosowane w relacjach gospodarczych jako swoisty mechanizm, bezpośrednio sprzyjający minimalizowaniu obciążeń podatkowych.

Ceny transferowe – jakie podmioty będą zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego?

Rzeczywiście nowe zmiany w kwestii dokumentowania cen transferowych dla pewnych kategorii przedsiębiorców będą oznaczały zwolnienie z dotychczasowego obowiązku dokumentacyjnego. Ta zmiana jest konsekwencją wprowadzenia nowej definicji podmiotu powiązanego. Do tej pory przyjmowano, że jeśli podmiot X miał co najmniej 5% udziałów w kapitale podmiotu Y to jednostki te spełniały przesłankę, by je traktować jako jednostki powiązane. Obecnie ten warunek zmodyfikowano tak, że dopiero gdy podmiot X będzie posiadał co najmniej 25% udziałów w kapitale podmiotu Y, jednostki te będzie można uznać jako powiązane. Zatem, nowe brzmienie definicji podmiotu powiązanego sprawiło, że szereg jednostek gospodarczych, które do tej pory dla przykładu posiadały od 5-24,99% udziałów w kapitale innej jednostki, nie będą musiały teraz (jak dotychczas) realizować obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych.

W nowym stanie prawnym będzie weryfikowana także wartość realizowanych transakcji, a nawet przychody podatnika – w jaki sposób?

Posiadanie przez podmiot X określonej ilości udziałów w kapitale podmiotu Y nie jest jedynym wyznacznikiem do stwierdzenia „powiązania” między tymi jednostkami, jak i wyprowadzenia z tego obowiązku dokumentacyjnego w kwestii cen transferowych. Dotychczas przyjmowano, że obowiązek sporządzenia dokumentacji cen do danej transakcji pojawiał się, gdy ta przekraczała równowartością odpowiednie kwoty: 100 tysięcy euro, 50 tysięcy euro, 30 tysięcy euro – w zależności jaki rodzaj zrealizowanej transakcji brano pod uwagę. Obecnie przy określeniu czy dla przykładu spółka będzie zobowiązania przedstawić dokumentację cen bierze się pod uwagę również poziom przychodów. Co to znaczy? To znaczy, że podmiot gospodarczy, który w danym roku podatkowym wypracuje przychód na poziomie od 2 – 20 mln euro, będzie zobligowany do przedstawienia dokumentacji do każdej transakcji, jaką zrealizował w toku swojej działalności, jeśli tylko jej wartość była na równowartość kwoty 50 tysięcy euro albo na wyższą kwotę.

Podsumowując,

uznać należy, że wprowadzenie nowych przepisów w kwestii dokumentowania cen transferowych, ma charakter dualny. Z jednej strony nowa definicja podmiotów powiązanych wydaje się, że zdecydowanie zawęzi krąg podmiotów, na które nałożono analizowany obowiązek. Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę wprowadzenie dodatkowo jeszcze kryterium przychodowego oraz wartościowego wskazania podmiotów, obarczonych przedmiotowym obowiązkiem, dyskusyjne pozostaje, jaki rzeczywiście jest wpływ nowych przepisów.

Joanna Jaskiernia – współpracownik portalu