Strona główna Aktualności Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – informacja o pełnomocnikach (3)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – informacja o pełnomocnikach (3)

1123
PODZIEL SIĘ
informacje o pełnomocnikach Lexagit.pl porady prawne online

Niniejszy artykuł z cyklu dotyczącego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poświęcony jest informacji o pełnomocnikach lub prokurentach przedsiębiorcy.

Ogólne zasady funkcjonowania CEIDG opisaliśmy w artykułach:

Co to jest CEIDG – jakie informacje podlegają wpisowi do tego rejestru (1)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zasady udostępniania danych (2)

Informacja o pełnomocnikach lub prokurentach

Przedsiębiorca wpisany do Ewidencji może opublikować za pośrednictwem jej systemu teleinformatycznego informację o swoim pełnomocniku lub prokurencie. Informacja taka powinno zawierać:

  • imię i nazwisko pełnomocnika lub prokurenta;
  • numer PESEL pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada oraz datę urodzenia pełnomocnika lub prokurenta, o ile nie posiada numeru PESEL ani numeru identyfikacji podatkowej – w przypadku tych danych – za zgodą pełnomocnika lub prokurenta, wyrażoną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego (NIP);
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) pełnomocnika lub prokurenta, o ile taki posiada;
  • informację o obywatelstwie pełnomocnika lub prokurenta;
  • adres do doręczeń pełnomocnika lub prokurenta;
  • dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej,numer telefonu, o ile dane te zostały podane;
  • zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury;
  • datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.

W przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną informacja w zakresie jego danych powinna obejmować firmę pełnomocnika, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, adres siedziby oraz dane w zakresie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), adresu do doręczeń i innych danych kontaktowych, zakresie pełnomocnictwa lub rodzaju prokury a także datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.

Przypomnieć należy, że dotychczas przedsiębiorca mógl ustanowić tylko pełnomocnika. Natomiast od dnia 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorca może powołać także prokurenta. Więcej informacji na ten temat m.in. w artykule pt. Prokurent dla przedsiębiorcy – nowa regulacja prawna

Jak złożyć wniosek o opublikowanie danych dotyczących pełnomocnika lub prokurenta?

Publikacja powyższych danych oraz publikacja zmian w ich zakresie może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy złożony z wykorzystaniem elektronicznego formularza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ewidencji; w tym wypadku wykluczone jest złożenie wniosku za pośrednictwem urzędu gminy.

Wraz z wnioskiem o opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ewidencji informacji dotyczących pełnomocnika lub prokurenta, przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurent przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę.

Oświadczenie, o którym mowa, przedsiębiorca składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Natomiast publikacja informacji o pełnomocniku lub prokurencie, w zakresie pełnomocnictwa do dokonywania wpisów w Ewidencji oraz ich zmiana mogą nastąpić także na wniosek składany za pośrednictwem urzędu gminy.

Wniosek jest poprawny, gdy zawiera wszystkie informacje podlegające opublikowaniu oraz jest podpisany.

Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ewidencji informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ewidencji informacji o prokurencie jest równoznaczne w skutkach z ustanowieniem prokury.

Zakończenie publikacji informacji o pełnomocnikach lub prokurentach oznacza ich usunięcie z systemu teleinformatycznego Ewidencji.

Przepisy o publikacji danych dotyczących pełnomocnika lub prokurenta przedsiębiorcy nie mają stosowania w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.4)) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 i 650).

Podstawa:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz.647).

Stan prawny na dzień 18 lipca 2018 r.

Joanna  Mucha – współpracownik Portalu


Masz pytania związane z tematem artykułu, bądź chcesz skonsultować swój problem prawny z zakresu prawa lub podatków?

opiekun merytoryczny LexAgit.pl GACH MIZIŃSKA