Strona główna Ogólna Błędy w świadectwie pracy

Błędy w świadectwie pracy

634
PODZIEL SIĘ

Sporządzając świadectwo pracy, pracodawca powołał się na art. 30 § 1 pkt. 2 k.p. (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), nie zaznaczając przy tym, że to on wypowiedział umowę o pracę. Ponieważ ze świadectwa nie wynika jednoznacznie, kto wypowiedział umowę, Urząd Pracy zakwestionował prawo byłego pracownika do zasiłku dla bezrobotnych. Czy tej sytuacji pracodawca jest zobligowany wydać byłemu pracownikowi nowe świadectwo pracy?

Artykuł 97 kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Obowiązek ten nie może być uzależniony od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo powinno zawierać, między innymi, informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

W przypadku, o którym mowa w pytaniu, świadectwo pracy jest błędne, gdyż nie zawiera podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, która jest niezbędna przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Co do zasady zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje byłemu pracownikowi, jeśli umowa o pracę uległa rozwiązaniu na mocy porozumienia stron bądź na skutek jej wypowiedzenia przez pracownika. W tej sytuacji, a także każdej innej, gdy w świadectwie pracy brak którejś z wymaganych prawem informacji, pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie dokumentu. Nowe świadectwo pracy powinno zostać wystawione pracownikowi w ciągu 7 dni.

Jeżeli pracodawca w powyższym terminie nie ustosunkuje się do wniosku pracownika lub powiadani go na piśmie, że nie zamierza uwzględnić jego prośby, pracownik może w ciągu 7 dni wnieść sprawę o sprostowanie świadectwa do sądu pracy. Ponieważ skutkiem wydania niewłaściwego świadectwa pracy była niemożność skorzystania z zasiłku dla bezrobotnych, pracownik ma prawo żądać odszkodowania od pracodawcy z tytułu poniesionej szkody.

Jeśli pracownik zauważył błędy w świadectwie pracy w terminie późniejszym niż 7 dni od jego wystawienia, może również domagać się od pracodawcy ich sprostowania, jednak pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wniosku złożonego po terminie.

Autor: Wojciech Ostrowski, radca prawny