Strona główna Aktualności Bitcoin i kryptowaluty a prawo podatkowe w Polsce – stan aktualny

Bitcoin i kryptowaluty a prawo podatkowe w Polsce – stan aktualny

638
PODZIEL SIĘ
Bitcoin a prawo podatkowe

Artykuł zewnętrzny

Kryptowaluta jako taka nie posiada dotychczas skonkretyzowanej definicji w przepisach prawa. Przyjmuje się w uproszczeniu, że  jest to rodzaj waluty wirtualnej. Waluta wirtualna to z kolei pewne umowne jednostki dające się wymienić na zwykłe pieniądze, np. waluty w niektórych grach komputerowych. Przy czym obecnie wirtualnymi walutami płaci się za towary i usługi, inwestuje się nimi na giełdach, wymienia na inne waluty, czy nawet wypłaca w formie narodowych banknotów i monet. Ich znaczenie zatem znacząco wzrasta.

Bitcoin i kryptowaluty a prawo podatkowe w Polsce – stan aktualny

Koncepcja kryptowalut narodziła się już w latach 90-ych XX wieku, ale to Bitcoin stał się najbardziej popularną i jednocześnie najdroższą walutą cyfrową pod względem kapitalizacji. W ciągu kilku ostatnich lat pojawiły się jednak inne waluty wirtualne (tzw. „altcoiny”) takie jak Ethereum, Tether, Ripple, Bitcoin Satoshi Vision, Litecoin, Binance Coin, EOS i Cardano. Mnogość kryptowalut sprzyja ich wykorzystywaniu.

Wiele państw przyjęło już bitcoiny jako środek płatniczy, a za ich pomocą można między innymi zapłacić za zakupy, czy nocleg w hotelu. Na terenie Polski na chwilę obecną Bitcoin jest uznawany za legalny środek płatniczy w transakcjach prywatnych, co wynika z określonych regulacji prawnych. Przeczytaj więcej na: https://odkryjbitcoin.pl/legalnosc-bitcoina/

Krytowaluty a podatek PIT

„Podatki rządzą światem” i niestety dotyczy to także zbycia czy obrotu kryptowalutami.  Ze względu jednak na specyfikę kryptowalut przepisy podatkowe nie są do końca jasne.

W podstawowym jednak zakresie wskazać trzeba, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „Ustawa o PIT”) przychody ze zbycia waluty wirtualnej, w tym Bitcoinów zalicza się do przychodów z kapitałów pieniężnych. Ma to swoje dalsze konsekwencje w zakresie stawki podatku jak i sposobu zapłaty tego podatku.

Ww. ustawa o podatku PIT wskazuje także na definicję waluty wirtualnej i nakazuje rozumienie tego pojęcia zgodnie z definicją z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa ta  wskazuje, że walutą wirtualną jest „cyfrowe odzwierciedlenie wartości”, które dodatkowo musi spełniać inne jeszcze warunki. Ze względu na specyfikę walut wirtualnych, czasami mogą istnieć wątpliwości czy określona kryptowaluta mieści się w tym pojęciu czy też nie.

Jeśli jednak mamy do czynienia z walutą wirtualną, to zgodnie z art. 17 ust. 1f Ustawy o PIT:

„Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.”

Zgodnie z powyższym przepisem wymiana jednej kryptowaluty na inną nie jest zbyciem, wobec czego nie powstaje przychód do opodatkowania. Inaczej będzie natomiast w przypadku wymiany Bitcoinów na towar, czy usługę.

W przypadku wykazania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (tzw. kryptowalut), składa się zeznanie roczne PIT-38.

Robi się to nawet wówczas, gdy przychody uzyskiwane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu a polegających na świadczeniu usług w zakresie: a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi, czy b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, lub też c) w zakresie pośrednictwa w wymianie, o której mowa wyżej czy też d)  w zakresie prowadzenia rachunków walut wirtualnych.

Podstawą opodatkowania jest dochód (tj. przychód – koszty uzyskania przychodów). Przychód powstaje np. w szczególności w przypadku sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku, jak również w przypadku dokonywania zapłaty walutami za towary czy usługi.

Z kolei kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych pozostają udokumentowane wydatki poniesione na nabycie walut wirtualnych oraz koszty związane ze zbyciem walut wirtualnych, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, które pośredniczą w sprzedaży tych walut.

Nadwyżka ww. kosztów uzyskania przychodów, nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.

Ww. dochód podlega opodatkowaniu wg stawki 19%.

W zakresie podatku PIT liczyć  się trzeba także z obowiązkiem zapłaty dodatkowego podatku tzw. daniny solidarnościowej. Zgodnie z art. 30h ustawy o PIT, osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Danina solidarnościowa jest rodzajem dodatkowego podatku, a do jej zapłaty zobowiązane są osoby fizyczne, których dochód przekroczył 1 mln zł sumy dochodów. Zaznaczyć należy, że dochody z kryptowalut są zaliczane do tej grupy przychodów, które łącznie z innymi dochodami np. opodatkowanymi wg skali podatkowej czy podatkiem liniowym z działalności gospodarczej – są uwzględniane przy obliczeniach na potrzeby daniny solidarnościowej.

Podatek od towarów i usług (VAT)

Zgodnie z przepisami obrót kryptowalutami traktowany jest jako świadczenie usług elektronicznych, a co za tym idzie, powinien być on opodatkowany 23% podatkiem VAT. Jednakże art. 43 ust.1 pkt 7. Ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 685) zwalnia osoby uzyskujące przychód z obrotu kryptowalutami z obowiązku płacenia tego podatku, pod warunkiem, że miejscem świadczenia tych czynności będzie terytorium Polski. Zaznaczyć należy, że w takim przypadku, skoro obrót kryptowalutami jest zwolniony z podatku VAT, oznacza to jednocześnie brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur kosztowych, które można wiązać z ww. działalnością.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W obecnym stanie prawnym sprzedaż i zamiana walut wirtualnych jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynika to z treści art. 9 pkt. 1a) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który mówi, że zwalnia się od tego podatku „sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.).

Podsumowanie

Wirtualne waluty także zobowiązują do płacenia podatków. Dochód uzyskany z obrotu kryptowalutami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, może także wpływać na obowiązek zapłaty dodatkowego podatku w postaci daniny solidarnościowej.  Podatnicy są natomiast zwolnieni z obowiązku płacenia podatku VAT oraz od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Więcej na temat samego Bitcoina i wspomnianych wyżej podatków od kryptowalut przeczytasz pod linkiem https://odkryjbitcoin.pl/bitcoin-podatki/