Strona główna Słownik Bilans

Bilans

2431
PODZIEL SIĘ
bilans

Bilans to dokument stanowiący element sprawozdania finansowego obejmujący aktywa i pasywa jednostki. Zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) suma aktywów i pasywów w bilansie spółki musi być taka sama.

Najważniejsze pozycje aktywów bilansu jednostki to:

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Natomiast najważniejsze pozycje pasywów w bilansie jednostki to:
A. Kapitał ( fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe

Regulacje: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości