Strona główna Działalność gospodarcza Bez składek na ubezpieczenie społeczne od działalności gospodarczej obywatela polskiego zatrudnionego jednocześnie...

Bez składek na ubezpieczenie społeczne od działalności gospodarczej obywatela polskiego zatrudnionego jednocześnie przez zagranicznego pracodawcę

874
PODZIEL SIĘ

W dniu 22 sierpnia 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wydał decyzję w sprawie o sygn. WPI/200000/43/1007/2014, w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji, w której ustawodawstwem właściwym pozostaje ustawodawstwo słowackie.

Wnioskodawca składając wniosek o udzielenie informacji wskazał, że prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie RP, a jednocześnie pozostaje w stosunku pracy z podmiotem z siedzibą na terenie Słowacji. Wnioskodawca wskazał jednocześnie, że jego zatrudnienie na terytorium Słowacji nie ma charakteru marginalnego oraz że w zakresie ubezpieczeń społecznych właściwym pozostaje dla niego ustawodawstwo słowackie.

W tym stanie faktycznym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy podlega obowiązkowi odprowadzania składek ubezpieczeniowych na terenie RP, wskazując, iż w jego przekonaniu podlega on obowiązkom ubezpieczeniowym wyłącznie na terenie Słowacji i powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń na terenie RP.

ZUS udzielając interpretacji wskazał, że w odniesieniu do osób migrujących od maja 2010 r. kwestie zabezpieczenia społecznego reguluje w zakresie zasadniczo krajów Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu i Rady (We) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L nr 166 nr 1 z dnia 30.04.2004 r. ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (We) nr 987/2009 z dnia 16.09.2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz. Urz. UE L nr 284 poz. 1 z 30.10.2009 r.). Powołując się na ww. regulacje ZUS wskazał, że osoby do których mają zastosowanie wskazane przepisy podlegają w zakresie ubezpieczeń społecznych ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że w danym momencie można być ubezpieczonym tylko w jednym kraju członkowskim.

Skoro w analizowanej sytuacji, Wnioskodawca wskazał, że właściwym dla niego ustawodawstwem z zakresu zabezpieczenia społecznego pozostaje ustawodawstwo słowackie, to tym samym nie będzie on podlegał pod przepisy polskiej ustawy z dnia 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych.

Niezależnie od powyższego zaznaczyć należy, że ZUS w wydanej decyzji uznał, że nie jest właściwy do rozstrzygania kwestii podlegania osób określonemu ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego, dlatego też występując o ustalenie spraw z zakresie ubezpieczeń społecznych to wnioskodawca winien wskazać ZUS jakiemu systemowi ubezpieczeniowemu (w jakim kraju) podlega.

 

GM.