Strona główna Aktualności Będą zmiany w Programie „Rodzina 500+”

Będą zmiany w Programie „Rodzina 500+”

1375
PODZIEL SIĘ

W dniu 7 czerwca br. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (druk nr 1625). Proponowane w nim zmiany dotyczą świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, ściągalności alimentów, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz Karty Dużej Rodziny.

W niniejszym artykule zostały omówione niektóre propozycje zmian w Ustawie  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195) w obszarze świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+”.

Przypomnijmy…

Rządowy program „Rodzina 500+”. wszedł w życie w dniu 1 kwietnia 2016 roku.  Wprowadził on nieopodatkowane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł .Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, wówczas nie powinien przekraczać 1.200,00 zł  na osobę w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od osiąganego dochodu.

Propozycja zmian

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko – informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projektowane zmiany dotyczą:

  1. Wyłączenia stosowania mechanizmu utraty dochodu w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej przez daną osobę oraz ponownego zatrudnienia tej osoby w krótkim odcinku czasu u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Projektodawca podaje: „Zgodnie z proponowanym art. 18 ust. 5a ww. ustawy, organ właściwy, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia zgłoszonej utraty dochodu, będzie miał obowiązek weryfikacji ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego pod kątem ustalenia, czy finalnie nie zaistniały opisane wyżej okoliczności wyłączające zastosowanie mechanizmu utraty i uzyskania dochodu wraz z ewentualnym ustaleniem obowiązku zwrotu świadczeń nienależnie pobranych”.

  1. Ustalania dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Chodzi tutaj o przyjęcie przez właściwy organ podatkowy że „(…) dana osoba uzyskuje dochód miesięczny w wysokości ogłaszanej corocznie w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny. Minister ogłaszać będzie ten dochód na podstawie badań prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych”.

  1. Przepisów dotyczących warunków przyznawania świadczenia wychowawczego osobom deklarującym samotne wychowywanie dzieci.

Projektodawca „(…) proponuje się wprowadzenie dla osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, wymogu ustalenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Założeniem (…) jest, by świadczenie wychowawcze na dziecko było przyznawane osobie samotnie wychowującej dziecko dopiero po wyczerpaniu możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica dziecka, chyba, że z przyczyn obiektywnych, tj. np. gdy drugi z rodziców nie żyje, lub ojciec dziecka jest nieznany, jest to niemożliwe”.

  1. Wydłużenia okresu składania wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, ich rozpatrywania i wypłaty przyznanych świadczeń wychowawczych.

Z projektu wynika, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres składane drogą elektroniczną będą przyjmowane od dnia 1 lipca danego roku kalendarzowego.

  1. Ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nie tworzących rodziny.

Rząd proponuje, żeby kwota świadczenia wychowawczego w takim przypadku (opieki naprzemiennej), ustalana będzie każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

  1. Weryfikacji spełnienia warunków uprawniających do świadczenia wychowawczego, w szczególności dotyczącego zamieszkiwania w Polsce.

Wypłata świadczenia wychowawczego podlegać będzie wstrzymaniu, jeżeli osoba otrzymująca to świadczenie odmówiła udzielenia lub nie udzieliła w wyznaczonym terminie wyjaśnień, co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego. W przypadku zaś udzielenia wyjaśnień, świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w jakim przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie – czytamy w projekcie.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –  http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-zwiazanych-z-systemami-wsparcia-rodzin/

W.K.