Strona główna Ogólna AVAL

AVAL

1271
PODZIEL SIĘ

Aval to nic innego jak poręczenie wekslowe, które uregulowane jest w przepisach art. 30 – 32 Prawa wekslowego. Zgodnie z przyjętą definicją, aval jest sposobem zabezpieczenia wierzytelności wekslowej i polega na poręczeniu za cudzy dług wynikający z weksla. Pamiętać należy, że w takiej sytuacji osoba, które podpisze weksel jako poręczyciel odpowiada na analogicznych zasadach jak wystawca weksla.

Jak powstaje poręczenie wekslowe?
Poręczenie umieszcza się na wekslu lub na przedłużku (jest to trwale złączona z wekslem kartka, na której można umieszczać elementy weksla).
Poręczenie może wystąpić w postaci:
a) wpisanego na wekslu słowa „poręczam” lub innego zwrotu równoznacznego wraz ze wskazaniem osoby, za którą się poręcza oraz podpisu poręczyciela wekslowego, np. Poręczam za Jana Kowalskiego. Katarzyna Nowak; Poręczam za Kowalskiego do 2000 zł. Katarzyna Nowak, Ręczę za Jana Kowalskiego. Katarzyna Nowak.

b) wpisanego na wekslu słowa „poręczam” lub innego zwrotu równoznacznego oraz podpisu poręczyciela, bez wskazania osoby, za którą poręczenie zostaje dokonane; w wypadku takim uważa się, iż poręczenia dokonano za wystawcę weksla, np. Poręczam. Katarzyna Nowak

c) podpisu na przedniej stronie weksla, chyba że jest to podpis wystawcy weksla lub trasata (osoby zobowiązana do zapłaty sumy wekslowej) wraz ze wskazaniem osoby, za którą się poręcza, np. Za Jana Kowalskiego. Katarzyna Nowak

d) samego podpisu na przedniej stronie weksla, chyba że jest to podpis wystawcy weksla lub trasata (osoby zobowiązanej do zapłaty sumy wekslowej) bez wskazania osoby, za którą się poręcza; w tym wypadku również uważa się, iż poręczenia dokonano za wystawcę weksla. np. Katarzyna Nowak

Pamiętajmy – nasz podpis na wekslu bez wskazania funkcji w związku z którą podpisujemy weksel może nas narazić na odpowiedzialność wekslową.

Kto może być poręczycielem wekslowym?
Każdy może weksel poręczyć, kto ma zdolność do czynności prawnych. Poręczycielem wekslowym może być osoba trzecia lub osoba już wcześniej podpisana na wekslu.

Czym skutkuje udzielenie poręczenia?
Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak osoba, za którą poręczył. Poręczyciel, w razie niespłacania zobowiązania przez osobę, za którą poręczył, sam musi zapłacić sumę wekslową. Jej zwrotu może żądać jednak od osoby, za którą poręczył.

W jaki sposób można ograniczyć udzielone poręczenie?
Można poręczyć za całą sumę zobowiązania, wynikającą z weksla lub za jej część. Klauzula ta musi zostać wyraźnie na wekslu wskazana. Innych możliwości ograniczenia tej odpowiedzialności prawo wekslowe nie przewiduje.

Przykład:
Katarzyna Nowak podpisała weksel jako poręczyciel zamieszczając na wekslu następującą klauzulę:
„Poręczam za Jana Kowalskiego do kwoty 500.000 złotych przez okres 15 miesięcy, tj. do dnia 15 marca 2012 roku. Katarzyna Nowak”. Jan Nowak weksla w terminie nie wykupił. Posiadacz weksla – spółka „ABC” Sp. z o.o. wystąpiła z powództwem przeciwko Katarzynie Nowak. Katarzyna Nowak w toku postępowania podnosiła zarzut nieważności udzielonego poręczenia wekslowego, bowiem nie można go ograniczyć terminem.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2005 r. sygn. akt III CZP 107/0 – „zastrzeżenie, że poręczenie wekslowe jest ograniczone terminem końcowym, jest bezskuteczne; nie powoduje ono nieważności tego poręczenia.” W takim wypadku poręczyciel odpowiada zgodnie z treścią weksla, jednak bez ograniczenia terminowego.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.