Strona główna Aktualności Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (2)

Apelacja cywilna 2020 – kilka pytań (2)

885
PODZIEL SIĘ
apelacja cywilna sprawna spółka

Artykuł omawia ogólne zasady sporządzania apelacji cywilnej.

Przypomnijmy …

Od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowienia rozstrzygającego co do istoty sprawy  (postępowanie nieprocesowe) strona może wnieść apelację do sądu drugiej instancji W tym celu konieczny jest pisemny wniosek do sądu o sporządzenie uzasadnienia  wydanego orzeczenia  i doręczenie  orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie jest pomocne przy sporządzaniu apelacji.

Apelację strona może wnieść samodzielnie albo przez  reprezentującego ją pełnomocnika (art. 87 K.p.c.). Termin do wniesienia apelacji jest terminem ustawowym i wynosi  dwa tygodnie od dnia otrzymania  orzeczenia z uzasadnieniem.

Pisaliśmy o tym w artykule:

Apelacja cywilna 2020 –  kilka pytań (1)

Jaka jest zasada sporządzania apelacji

W apelacji podajemy zakres zaskarżenia tj. czy zaskarżane jest orzeczenie sądu pierwszej instancji w całości lub w części. Wydanemu orzeczeniu należy postawić zarzuty, uzasadnić je oraz złożyć wnioski. W postępowaniu apelacyjnym nie obowiązuje przymus adwokacko- radcowski, stąd też w przypadku, gdy apelację strona sporządza samodzielnie „(…) dopuszczalne są zarzuty formułowane w sposób ogólny” [1] .

Jakie są wymogi formalne apelacji ?

Apelację wnosi się zawsze do sądu okręgowego /apelacyjnego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżane orzeczenie. Zgodnie z dyspozycją art. 368 par. 1 K.p.c. apelacja powinna spełniać wymagania stawiane pismom procesowym [2] a ponadto zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) uzasadnienie zarzutów,
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów,
5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Co powinna zawierać apelacja cywilna ?

Apelacja cywilna powinna zawierać:

 • miejsce i datę jej sporządzenia (np. Trzebinia, 2020- 01- 10)
 • oznaczenie sądu do którego jest kierowana (Sąd Okręgowy Wydział Cywilny w ……….. za pośrednictwem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w ……….),
 • sygnaturę akt sprawy,
 • wartość przedmiotu zaskarżenia,
 • oznaczenie stron (powód i pozwany),
 • rodzaj pisma procesowego: Apelacja powoda/pozwanego
 • podanie zarzutów apelacyjnych,
 • żądanie apelującego zgodne z treścią art. 368 par. 1 pkt 5 K.p.c.,
 • uzasadnienie podanych zarzutów,
 • podpis strony wnoszącej apelację,
 • załączniki (odpis apelacji, dowód wniesienia opłaty sądowej od apelacji).

Czy Kodeks postępowania cywilnego zawiera zarzuty apelacyjne?

W art. 505(9) par. 1(1) Kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca podaje dwa ogólne zarzuty apelacyjne:

1) naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,

2) naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy.

Co może być zarzutem apelacyjnym

Zarzutem apelacyjnym będzie każda wada orzeczenia wydanego przez sąd I instancji. Musi być wyszczególniona i uzasadniona. Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 grudnia 2016 r. (sygn. akt ACa 719/16) wynika, że „(…) Prawidłowo skonstruowany zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. powinien być połączony z zarzutem błędnych ustaleń faktycznych. W apelacji powinno zostać zatem wyjaśnione, które dowody, w jakim zakresie i dlaczego, zdaniem strony skarżącej, zostały przez Sąd Okręgowy ocenione z naruszeniem zasady swobodnej oceny dowodów i w konsekwencji, które ustalenia faktyczne tego Sądu są wadliwe i jakie powinny być ustalenia prawidłowe, ewentualnie jakich ustaleń zabrakło w zaskarżonym wyroku”.

Opisowe ujęcie zarzutów – pogląd w orzecznictwie

Na temat opisowego ujęcia zarzutów wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Gdańsku w uzasadnieniu wyroku  z dnia 12 stycznia 2016 r. (sygn. akt V ACa 613/15): „istnieje wprawdzie możliwość opisowego ujęcia zarzutów, jednakże muszą być one przedstawione w sposób na tyle konkretny i szczegółowy aby sąd drugiej instancji mógł przeprowadzić postępowanie w odpowiednim kierunku. Nie musi być zachowana chronologia wynikająca z art. 368 § 1 k.p.c., ale powinno być wyodrębnione zwięzłe ujęcie zarzutów, a z drugiej strony ich uzasadnienie. Wreszcie wskazana dowolność w istocie nie dotyczy osób reprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników. Wówczas należy oczekiwać sformułowania konkretnych zarzutów, obejmujących stwierdzoną wadliwość oraz przytoczenie stosowanych przepisów prawa, a w innym miejscu apelacji zawarcia uzasadnienia zarzutów”.

Podstawa prawna :

– art. 87, art. 367 par. 1, art. 368 par. 1, art. 369 par. 1, art. 505(9) par. 1(1) , art.518 Kodeksu postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2020. 1575)

Objaśnienie:

[1] Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 31 stycznia 2008 r., (sygn. akt III CZP 49/07).

[2] Wymagania  pisma procesowego zawiera art. 126  par. 1 –  3 Kodeksu postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2020. 1575)

Stan prawny na dzień 13 października 2020 roku

Wanda Książek – współpracownik Portalu