Strona główna Ogólna Administrator zastawu

Administrator zastawu

978
PODZIEL SIĘ

Instytucję administratora zastawu przewiduje przepis art. 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  Zgodnie z jego brzmieniem powołuje się go w przypadkach:

1. zabezpieczenia wierzytelności przysługującej dwóm lub więcej wierzycielom, 2. zabezpieczenia dwóch lub więcej wierzytelności wynikających z umów, 3. zabezpieczenia wierzytelności objętej układem w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym, 4. w przypadku przeniesienia części wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym na inną osobę.

Kto może być administratorem hipoteki?

Administratorem zastawu, zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy o zastawie rejestrowym może być jeden z wierzycieli lub też podmiot trzeci, nie będącym wierzycielem.

Podstawę dla działania administratora zastawu stanowi umowa zawarta pomiędzy nim a emitentem określająca zasady wykonywania tej funkcji, zwana również często umową administratorską.

Jak ustanowić zastaw przy istnieniu administratora zastawu?

Dla powstania tego zastawu trzeba sporządzić następujące umowy:

  1. zewnętrzną – o kredyt (pożyczkę) udzielony wspólnie przez wszystkich członków grupy,
  2. wewnętrzną – regulującą wzajemne stosunki między członkami grupy finansującymi kredyt  i ustanawiającą wierzyciela kwalifikowanego do administrowania zastawem.”

Ustawa nie wymaga (art. 39 ust. 1) dołączania do wniosku umowy o ustanowieniu administratora zastawu, a rozporządzenie nie pozostawia miejsca na wpis takiego charakteru działania zastawnika. Nie przewidziano także odpowiedniego formularza w tym zakresie.

Jakie obowiązki spoczywają na administratorze zastawu?

Administrator zastawu zostaje upoważniony do:

  1. do zawarcia umowy zastawniczej, w następstwie której dojdzie do zabezpieczenia zastawem rejestrowym wierzytelności przysługujących pozostałym wierzycielom.
  2. wykonywania we własnym imieniu, ale na rachunek pozostałych wierzycieli, praw i obowiązków zastawnika wynikających z umowy zastawniczej i przepisów prawa.

Przy okazji wskazać należy, iż administrator zastawu jest upoważniony do działania imieniem własnym, choć na rzecz pozostałych wierzycieli.

Autorem zagadnienia jest Kancelaria Gach Hulist Mizińska Wawer.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSplit akcji
Następny artykułDochód