Strona główna Słownik Administrator zastawu

Administrator zastawu

4031
PODZIEL SIĘ
administrator zastawu

Instytucję administratora zastawu przewiduje przepis art. 4 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  Zgodnie z jego brzmieniem powołuje się go w przypadkach:

1. zabezpieczenia wierzytelności przysługującej dwóm lub więcej wierzycielom, 2. zabezpieczenia dwóch lub więcej wierzytelności wynikających z umów, 3. zabezpieczenia wierzytelności objętej układem w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym, 4. w przypadku przeniesienia części wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym na inną osobę.

Kto może być administratorem hipoteki?

Administratorem zastawu, zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy o zastawie rejestrowym może być jeden z wierzycieli lub też podmiot trzeci, nie będącym wierzycielem.

Podstawę dla działania administratora zastawu stanowi umowa zawarta pomiędzy nim a emitentem określająca zasady wykonywania tej funkcji, zwana również często umową administratorską.

Jak ustanowić zastaw przy istnieniu administratora zastawu?

Dla powstania tego zastawu trzeba sporządzić następujące umowy:

  1. zewnętrzną – o kredyt (pożyczkę) udzielony wspólnie przez wszystkich członków grupy,
  2. wewnętrzną – regulującą wzajemne stosunki między członkami grupy finansującymi kredyt  i ustanawiającą wierzyciela kwalifikowanego do administrowania zastawem.”

Ustawa nie wymaga (art. 39 ust. 1) dołączania do wniosku umowy o ustanowieniu administratora zastawu, a rozporządzenie nie pozostawia miejsca na wpis takiego charakteru działania zastawnika. Nie przewidziano także odpowiedniego formularza w tym zakresie.

Jakie obowiązki spoczywają na administratorze zastawu?

Administrator zastawu zostaje upoważniony do:

  1. do zawarcia umowy zastawniczej, w następstwie której dojdzie do zabezpieczenia zastawem rejestrowym wierzytelności przysługujących pozostałym wierzycielom.
  2. wykonywania we własnym imieniu, ale na rachunek pozostałych wierzycieli, praw i obowiązków zastawnika wynikających z umowy zastawniczej i przepisów prawa.

Przy okazji wskazać należy, iż administrator zastawu jest upoważniony do działania imieniem własnym, choć na rzecz pozostałych wierzycieli.

Autor:

Joanna Mizińska, adwokat

specjalizująca się w prowadzeniu emisji obligacji oraz pełnieniu funkcji administratora zastawu 

www.mizinska.pl 

tel. 668 017 220

mail: joanna@mizinska.pl