Strona główna Aktualności 500+ a świadczenia alimentacyjne

500+ a świadczenia alimentacyjne

1068
PODZIEL SIĘ

W dniu 26 lipca 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Celem tej ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących tematu uwzględniania  świadczenia wychowawczego i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. popularnego 500+), przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Ze względu na fakt, że ustawa wprowadzająca 500+ tj. ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przesądziła w sposób wyraźny, czy świadczenie wychowawcze oraz będący jego odpowiednikiem dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, przysługujący na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, powinny być uwzględniane przy ustalaniu zakresu obowiązku alimentacyjnego, konieczne stało się wprowadzenie regulacji ustawowej.

Wobec tego w art. 135 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadzono regulację, zgodnie z którą świadczenie wychowawcze i dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego. Innymi słowy otrzymywania świadczenia 500+ nie będzie uwzględniane przy ustalaniu wysokości alimentów zasądzanych od osób zobowiązanych. świadczenia alimentacyjne będą zatem ustalane tak jakby świadczenia wychowawczego 500+ nie było.

Zaznaczyć jeszcze trzeba, że przy ustalaniu świadczeń alimentacyjnych nie będą uwzględniane także inne środki otrzymywane tytułem wsparcia. Obejmuje to:

  • świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
  • świadczenia, wydatki i inne środki  finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn, zm.).

Dodatkowo nowelizacja przesądza, że środki z 500+ nie będą podlegały egzekucji komorniczej, którą w przypadku egzekucji z rachunku bankowego ma zapewnić tworzenie dodatkowych specjalnych kont (rachunków rodzinnych), na które mają być przekazywane m.in. ww. kwoty – nie podlegające egzekucji komorniczej. Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek będą wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne będzie również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Ustawa wchodzić będzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

WW.