Strona główna Aktualności Od 1 stycznia 2018 r Jednolity Plik Kontrolny także dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r Jednolity Plik Kontrolny także dla mikroprzedsiębiorców

4668
PODZIEL SIĘ
JPK dla mikroprzedsiębiorców LEXAGIT.PL porady prawne online

Od 1 stycznia 2018 roku mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do przygotowania i  przesyłania danych do organów kontroli skarbowej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Nowy obowiązek dotyczy mikrofirm, które są podatnikami VAT i składają  deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Co istotne, od 1 lipca 2016 r. robią już to duże firmy, zaś małe i średnie zaczęły z dniem 1 stycznia br. [1]

Ministerstwo Finansów informuje, że mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć bez wezwania organu podatkowego JPK_VAT do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca.

Co to jest JPK ?

Ministerstwo Finansów definiuje Jednolity Plik Kontrolny jako zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa”.

Obejmują one: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, stany magazynowe, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów. [2] JPK jest  przesyłany jako elektroniczny format danych (schemat xml) przy użyciu programów komputerowych – do 25. dnia  każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Mikroprzedsiebiorca, czyli kto?

Zgodnie art. 104 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) mikroprzedsiębiorcą, jest przedsiębiorca, który „(…) w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Przykład:

Przedsiębiorca wykazał, że w roku 2016 średnioroczne zatrudnienie w jego firmie wynosiło 8 pracowników (zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz  osiągnięty został wymagany  obrót netto. Od 1 stycznia 2018 r. będzie on posiadał status mikroprzedsiębiorcy i obowiązkowo wysyłał informacje o ewidencji VAT w formie JPK. I tak: do 25. lutego 2018 r. wyśle JPK za styczeń, do 25. marca 2018 r. wyśle JPK za luty itd.

JPK dla mikroprzedsiębiorców – ułatwienia w JPK

Od 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów wprowadza uproszczoną strukturę JPK_VAT. Zostanie ograniczona liczba „obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT. Uporządkowane zostanie też oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres” – podaje resort finansów.

Będzie także ułatwiony kontakt z administracją skarbową 1 stycznia 2018 r. Będzie on polegał na tym, że „w strukturze JPK_VAT pojawi się też dodatkowe, nieobowiązkowe pole „adres e-mail” w danych nagłówkowych”. Ma to na celu kontakt organu podatkowego z podatnikiem w przypadku, „kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złożonym JPK_VAT. Wysłanie powiadomienia pozwoli przedsiębiorcom na korektę rozliczenia bez konsekwencji oraz bez potrzeby bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym”.

Nowy schemat JPK_VAT czyli JPK dla mikroprzedsiębiorców został opublikowany na stronie Krajowej Administracji Skarbowej pod linkiem: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk

 Podstawa prawna:

– art. 193a par. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn: Dz.U. z 2017 r.  poz. 201),  art. 109 ust. 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1221)

Źródło: Ministerstwo Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci

Objaśnienie:

[1] Zgodnie z art. 109 ust. 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1221)   który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. ewidencja ma być prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

[2] Art. 193a par. 1 art. 193a par. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn: Dz.U. z 2017 r.  poz. 201) stanowi „W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, (… ) wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą”.

W.K.